Karjera

2018-02-22

 

Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė skelbia konkursus šioms pareigoms užimti:

 

PSICHOSOMATINIŲ SUSIRGIMŲ SKYRIAUS VYRESNYSIS SLAUGYTOJAS

Darbo pobūdis:

 • planuoti, organizuoti ir koordinuoti slaugos procesą skyriuje;
 • kontroliuoti bendrosios slaugos praktikos specialistų teikiamų paslaugų kokybę padalinyje;
 • konsultuoti slaugos specialistus klinikinės slaugos klausimais;
 • organizuoti ir užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų bei priemonių įgyvendinimą, teikiant medicinines paslaugas;
 • užtikrinti racionalų slaugos priemonių naudojimą skyriuje ir vykdyti šių priemonių apskaitą;
 • racionaliai valdyti skyriaus žmogiškuosius resursus;
 • pavaldaus personalo darbą organizuoti vadovaujantis komandinio darbo principais;
 • planuoti ir sudaryti pavaldaus personalo darbo, atostogų tvarkaraščius, kokybiškai pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir teikti juos derinimui ir tvirtinimui;
 • dalyvauti slaugos specialistų rengimo procese;
 • užtikrinti higienos reikalavimų skyriuje vykdymą.

Reikalavimai pretendentams:

Išsilavinimas: aukštesnysis / aukštasis slaugos studijų krypties.

Kvalifikacija:

 • galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licencija;
 • psichikos sveikatos slaugytojo profesinė kvalifikacija.

Specialūs reikalavimai (žinios bei įgūdžiai, reikalingi profesinei veiklai):

 • ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis slaugos srityje;
 • slaugos proceso išmanymas, gebėjimas jį planuoti ir organizuoti;
 • gebėjimas atlikti vadybinio pobūdžio darbo funkcijas;
 • puikus kompiuterinis raštingumas;
 • gebėjimas sisteminti ir apibendrinti gautą informaciją bei priimti optimalius sprendimus;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • užsienio kalbų mokėjimas (privalumas – anglų, rusų);
 • nepriekaištinga reputacija (elgesys ir veikla turi atitikti profesinės etikos ir deontologijos normas).

Privalumai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas;
 • vadovaujamojo darbo patirtis;
 • administracinio darbo patirtis sveikatos priežiūros srityje.

Asmeninės savybės:

 • komunikabilumas, pareigingumas ir atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

 Kiti reikalavimai:

 • būti Lietuvos Respublikos piliečiu ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka.
 • mokėti valstybinę kalbą (įgijusiems išsilavinimą nelietuvių mokomąja kalba turėti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“).

 

Atrankos būdas: pateiktų dokumentų analizė ir testas žodžiu (pokalbis).

Skenuotų dokumentų kopijas pateikti ligoninės Teisės ir personalo skyriui iki 2018 m. vasario 26  d. el. paštu cv@rvul.lt su nuoroda „Psichosomatinių susirgimų skyriaus vyresnysis slaugytojas“:

 • motyvacinį laišką;
 • gyvenimo aprašymą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 • galiojančios bendrosios praktikos slaugytojo licencijos kopiją;
 • psichikos sveikatos slaugytojo profesinę kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

AMBULATORINĖS REABILITACIJOS SKYRIAUS VEDĖJAS

Darbo pobūdis:

 • organizuoti ir koordinuoti skyriaus darbą, paskirstyti užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoti jų vykdymą laiku ir kokybiškai;
 • organizuoti ir užtikrinti nepertraukiamą reabilitacijos paslaugų teikimą skyriaus ir kitų Ligoninės skyrių pacientams;
 • organizuoti skyriuje gydomų pacientų konsiliumus;
 • planuoti ir organizuoti skyriaus aprūpinimą darbui užtikrinti reikalingomis priemonėmis;
 • pastoviai analizuoti skyriaus darbo rodiklius, teikti siūlymus administracijai dėl skyriaus veiklos gerinimo;
 • užtikrinti kokybišką ir savalaikį skyriaus medicininės dokumentacijos tvarkymą;
 • planuoti ir sudaryti pavaldaus personalo darbo, atostogų grafikus, pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius bei teikti juos suderinimui ir tvirtinimui.

Reikalavimai pretendentams:

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas medicininis.

Specialūs reikalavimai (žinios bei įgūdžiai, reikalingi profesinei veiklai):

 • galiojanti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo licencija;
 • ne mažesnė nei 5 metų fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo darbo patirtis;
 • administravimo, organizavimo, vadovavimo komandai patirtis;
 • mokėjimas kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas, išaiškinimus, atsakymus;
 • labai geri darbo MS Office programomis įgūdžiai.

Asmeninės savybės:

 • lyderio savybės, puikūs bendravimo ir komandinio darbo įgūdžiai;
 • strateginis, analitinis mąstymas, iniciatyvumas;
 • savarankiškumas, gebėjimas spręsti problemas ir priimti sprendimus;
 • nepriekaištinga reputacija, etiškas ir pagarbus elgesys bendraujant su pacientais ir personalu.

Kiti reikalavimai:

 • būti Lietuvos Respublikos piliečiu ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka.
 • mokėti valstybinę kalbą (įgijusiems išsilavinimą nelietuvių mokomąja kalba turėti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“).

 

Atrankos būdas: pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Skenuotų dokumentų kopijas pateikti ligoninės Teisės ir personalo skyriui iki 2018 m. vasario 25 d. el. paštu cv@rvul.lt su nuoroda „Ambulatorinės reabilitacijos skyriaus vedėjo konkursui“:

 • motyvacinį laišką;
 • gyvenimo aprašymą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 • galiojančios fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo licencijos kopiją.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė siūlo darbą:

 

TEISININKUI

Darbo pobūdis:

 • įstaigos teisės aktų ir kitų vidinių dokumentų rengimas;
 • įvairių sutarčių analizė, rengimas ir su tuo susijusios konsultacijos;
 • įstaigos interesų atstovavimas įvairiose valstybinės ir vietos valdžios institucijose, bei santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
 •  prašymų, pretenzijų ir kitų raštų ir atsakymų į raštus rengimas;
 • teisinių išvadų ir rekomendacijų teikimas aktualiais įstaigos veiklos klausimais, įvairių teismo procesinių dokumentų rengimas ir bendrovės atstovavimas teismuose;
 • įstaigos darbuotojų konsultavimas korporatyvinės, medicinos bei darbo teisės klausimais.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis teisinis arba jam prilygintas išsilavinimas, magistro kvalifikacinis laipsnis;
 • ne mažesnė nei 2 metų teisinio darbo patirtis (privalumas patirtis sveikatos priežiūros įstaigoje);
 • Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių įmonių veiklą, darbo teisinius santykius, civilinį procesą išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • mokėjimas apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, aiškiai ir tiksliai jas pateikti raštu ir žodžiu;
 • gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, teikti pasiūlymus ir priimti sprendimus;
 • puikus lietuvių kalbos mokėjimas raštu ir žodžiu, geri anglų k. įgūdžiai.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INFEKCIJŲ KONTROLĖS SPECIALISTUI

Darbo pobūdis:

 • koordinuoti užkrečiamųjų ligų, darbuotojų skiepijimo, incidentų registraciją, teikti informaciją atsakingoms institucijoms;
 • koordinuoti aplinkos higienos, medicininių atliekų ir skalbinių tvarkymo procesą, teikti siūlymus dėl proceso tobulinimo;
 • rengti valymo, dezinfekcijos priemonių technines specifikacijas, analizuoti šių produktų pasiūlą rinkoje, teikti siūlymus dėl naujų produktų įdiegimo;
 • kontroliuoti ir užtikrinti tinkamą valymo, dezinfekcijos, antiseptinių medžiagų naudojimą skyriuose, analizuoti jų sunaudojimo dinamiką;
 • rengti įvairias infekcijų kontrolę užtikrinančias tvarkas, organizuoti ir kontroliuoti jų vykdymą;
 • teikti informaciją, konsultuoti ir mokyti ligoninės personalą užkrečiamųjų ligų profilaktikos, aplinkos higienos, medicininių atliekų ir skalbinių tvarkymo, valymo, dezinfekcijos priemonių naudojimo klausimais.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas visuomenės sveikatos, ergoterapijos, kineziterapijos, slaugos srityje, magistro kvalifikacinis laipsnis (gali būti ir paskutinio kurso studentas);
 • domėjimas ir noras dirbti infekcijų kontrolės sityje;
 • labai geri darbo MS Office programomis įgūdžiai;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo (B2) lygiu;
 • puikūs analitinio mąstymo įgūdžiai, gebėjimas sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir siūlymus;
 • puikūs bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, pozityvumas.

Privalumai:

 • darbo patirtis visuomenės sveikatos ar asmens sveikatos priežiūros įstaigoje;
 • baigti infekcijų kontrolės mokymo kursai;
 • mokymų vedimo patirtis.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

GYDYTOJO EPIDEMIOLOGO PADĖJĖJUI (Infekcijų kontrolės specialisto padėjėjui)

Darbo pobūdis:

 • vykdyti operacinių žaizdų infekcijų, invazinių medicinos priemonių epidemiologinę priežiūrą, kontroliuoti, kaip operacinėse laikomasi infekcijų kontrolės reikalavimų;
 • vizituoti padalinius, vykdyti hospitalinių infekcijų priežiūrą, registruoti hospitalines infekcijas pagal nustatytus reikalavimus, ruošti ir teikti ataskaitas skyriaus vadovui;
 • kontroliuoti ir užtikrinti pacientų izoliavimą;
 • rinkti informaciją apie užkrečiamąsias ligas ir teikti ją atsakingoms institucijoms;
 • atlikti rankų higienos auditus, paviršių valymo, medicininių atliekų, skalbinių, pacientų maitinimo infekcijų kontrolę;
 • dalyvauti organizuojant darbuotojų vakcinaciją;
 • mokyti, konsultuoti ligoninės darbuotojus užkrečiamųjų ligų ir infekcijų kontrolės klausimais;
 • periodiškai ir pagal poreikį ruošti bei teikti informaciją vadovybei apie epidemiologinę situaciją ligoninėje.

Reikalavimai:

 • aukštasis išsilavinimas visuomenės sveikatos, ergoterapijos, kineziterapijos, slaugos srityje;
 • domėjimas ir noras dirbti infekcijų kontrolės sityje;
 • labai geri darbo MS Office programomis įgūdžiai;
 • analitinio mąstymo įgūdžiai, kruopštumas, atidumas detalėms;
 • puikūs bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, pozityvumas.

Privalumai:

 • darbo patirtis visuomenės sveikatos ar asmens sveikatos priežiūros įstaigoje;
 • baigti infekcijų kontrolės mokymo kursai;
 • anglų kalbos įgūdžiai.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ INŽINIERIUI

 Darbo pobūdis:

 • kompiuterių infrastruktūros priežiūra ir palaikymas;
 • kompiuterinės ir programinės įrangos gedimų nustatymas ir šalinimas;
  techninės ir programinės įrangos diegimas bei konfigūravimas;
 • elektroninio pašto priežiūra ir konfigūravimas;
 • orgtechnikos, skenavimo įrenginių priežiūra, administravimas, gedimų nustatymas ir šalinimas;
 • kompiuterinių tinklų priežiūra ir gedimų šalinimas;
 • serverinės technikos ir programinės įrangos priežiūra ir palaikymas.

Reikalavimai:

 • aukštasis arba aukštesnysis (tiksliųjų mokslų, informatikos ar informacinių sistemų srityje) išsilavinimas, gali būti studijuojantis;
 • ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis informacinių technologijų srityje;
 • puikios kompiuterinių sistemų žinios;
 • komunikabilumas, iniciatyvumas, atsakingumas, pareigingumas, savarankiškumas, greitas reagavimas į iškilusias problemas.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

INŽINIERIUI (dujininkui)

Darbo pobūdis:

 • organizuoti nuolatinę slėginių indų priežiūrą, užtikrinti tinkamą ir saugų jų naudojimą;
 • užtikrinti nepertraukiamą medicininių dujų tiekimą ligoninės reikmėms, laiku organizuoti jų pirkimą;
 • organizuoti ir kontroliuoti ligoninėje susidarančių visų atliekų savalaikį tvarkymą ir išvežimą bei jų apskaitą;
 • užtikrinti savalaikį technologinių sistemų, tinklų ir įrenginių aptarnavimą ir remontą;
 • prižiūrėti rangovų darbą, kontroliuoti, dalyvauti projektuojant ir priimant naujus įrenginius į eksploataciją;
 • sudaryti reikalingų įrengimų, jų dalių, medžiagų, paslaugų sąmatas, rengti techninius reikalavimus.

Reikalavimai:

 • aukštasis techninis / inžinerinis išsilavinimas;
 • pageidautina turėti dujų ūkio eksploatavimo ir priežiūros darbo patirties bei išmanyti slėginių indų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisykles (slėginių indų ir oro kompresoriaus priežiūros meistro pažymėjimas – didelis privalumas);
 • žinoti techninės dokumentacijos paruošimo ir apiforminimo reikalavimus, suprasti technologinių ir kitų įrenginių brėžinius, schemas;
 • puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • organizuotumas, iniciatyvumas, nebijojimas prisiimti atsakomybę;
 • tvarkingumas, kruopštumas.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

MEDICINOS GYDYTOJAMS (Skubiosios pagalbos skyriuje)

 Darbo pobūdis:

 • vertinti paciento būklę ir nustatyti pagalbos teikimo lygį;
 • teikti kokybišką ir laiku būtinąją medicinos pagalbą pacientams;
 • konsultuoti pacientus, teikti jiems konstruktyvią ir išsamią informaciją apie jų sveikatos būklę bei paskirtą gydymą;
 • kokybiškai ir laiku tvarkyti medicininę dokumentaciją;
 • informuoti pacientus apie teikiamas mokamas paslaugas;
 • tobulinti savo profesinę kvalifikaciją.

 Reikalavimai:

 • turėti galiojančią medicinos gydytojo licenciją;
 • gebėti lengvai užmezgi kontaktą ir mėgti bendrauti su žmonėmis, būti pozityviu, turėti puikius darbo komandoje įgūdžius, būti paslaugiu ir kantriu;
 • būti kruopščiu ir atidžiu medicininei dokumentacijai.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

GYDYTOJUI PSICHIATRUI

 Darbo pobūdis:

 • teikti kokybišką ir laiku būtiną medicininę pagalbą ligoniams su psichikos sutrikimais pagal gydytojo psichiatro medicinos normą;
 • konsultuoti ligoninės pacientus, teikti jiems konstruktyvią ir išsamią informaciją apie jų sveikatos būklę;
 • pagal kompetenciją teikti rekomendacijas ligoninės gydytojams pacientų diagnostikos ir gydymo klausimais;
 • kokybiškai ir laiku tvarkyti medicininę dokumentaciją.

 Reikalavimai:

 • galiojanti gydytojo psichiatro licencija;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje;
 • dėmesingumas ir paslaugumas pacientams;
 • noras tobulėti, iniciatyvumas;
 • kompiuterinis raštingumas;
 • kruopštumas ir atidumas medicininei dokumentacijai.

Mes siūlome:

 • įdomų darbą tarp savo srities profesionalų, tobulėjimo ir profesinio augimo galimybes;
 • konkurencingą atlyginimą, lankstų darbo grafiką.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 GYDYTOJUI KARDIOLOGUI (darbui Terapijos skyriuje)

 Darbo pobūdis:

 • teikti kokybiškas ir laiku stacionarines ir ambulatorines paslaugas pagal gydytojo kardiologo medicinos normą;
 • konsultuoti ligoninės pacientus, teikti jiems konstruktyvią ir išsamią informaciją apie jų sveikatos būklę;
 • pagal kompetenciją teikti rekomendacijas Terapijos ir kitų ligoninės skyrių gydytojams pacientų diagnostikos ir gydymo klausimais;
 • kokybiškai ir laiku tvarkyti medicininę dokumentaciją;
 • mokyti mažiau patyrusius kolegas, kelti kvalifikaciją.

 Reikalavimai:

 • galiojanti gydytojo kardiologo licencija;
 • mokėti užrašyti ir įvertinti EKG, atlikti ir įvertinti fizinio krūvio mėginius, perkrūtininį echokardiografijos tyrimą;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje;
 • dėmesingumas ir paslaugumas pacientams;
 • noras tobulėti, iniciatyvumas;
 • kompiuterinis raštingumas;
 • kruopštumas ir atidumas medicininei dokumentacijai.
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
GYDYTOJAMS RADIOLOGAMS
Reikalavimai:
·         galiojanti gydytojo radiologo licencija;
·         puikūs bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje, paslaugumas, pareigingumas.
Mes siūlome:
·         įdomų darbą tarp savo srities profesionalų;
·         galimybę pasirinkti kokiu krūviu dirbsite;
·         konkurencingą atlyginimą.
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
SLAUGYTOJO PADĖJĖJUI (lydėti pervežamus pacientus iš Ligoninės į kitas gydymo įstaigas)

Darbo pobūdis:

 • saugiai transportuoti pacientus, naudojant pagalbines priemones, keisti sunkių pacientų kūno padėtį, esant reikalui asistuoti savarankiškai judantiems;
 • lydėti pacientus, pervežamus iš Ligoninės į kitą gydymo įstaigą;
 • prižiūrėti paciento pervežimo įrangą, naudoti vienkartines priemones (patalynę).
Reikalavimai:
·         turėti slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją ir pažymėjimą;
·         išmanyti slaugos teorijos pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje;
·         analogiško darbo patirtis (būtų privalumas);
·         gebėjimas išklausyti ir suprasti pacientą, paslaugumas, kantrybė;
·         atsakingumas, organizuotumas, gebėjimas dirbti komandoje.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

SLAUGYTOJŲ PADĖJĖJAMS
Chirurgijos skyriuje
Skubiosios pagalbos skyriuje
Operaciniame anesteziologijos skyriuje
Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje
Traumatologijos skyriuje
 
Reikalavimai:
·         turėti slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją ir pažymėjimą;
·         išmanyti slaugos teorijos pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje;
·         analogiško darbo patirtis (būtų privalumas);
·         gebėjimas išklausyti ir suprasti pacientą, paslaugumas, kantrybė;
·         atsakingumas, organizuotumas, gebėjimas dirbti komandoje.
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAMS
Neurologijos skyriuose
Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje
Chirurgijos skyriuje
Urologijos skyriuje
Traumatologijos skyriuje
Neurochirurgijos skyriuje
 
Reikalavimai:
·         aukštesnysis/aukštasis medicininis išsilavinimas; 
·         galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo (-os) licencija;
·         analogiško darbo patirtis (būtų privalumas);
·         gebėjimas išklausyti ir suprasti pacientą, paslaugumas, kantrybė;
·         atsakingumas, organizuotumas, gebėjimas dirbti komandoje.
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

DIETISTUI (Maitinimo skyriuje)

Darbo pobūdis:

 • sudaryti perspektyvinius meniu ir kasdieninius valgiaraščius, atsižvelgiant į perspektyvinio meniu planą;
 • rengti kiekvieno patiekalo technologines korteles;
 • tikrinti patiekalų ruošiamų pagal valgiaraštį kokybę;
 • skaičiuoti maisto davinio maistinę ir energinę vertę;
 • kontroliuoti dietinių patiekalų išdavimą, higienos reikalavimų vykdymą;
 • kurti naujas dietinių patiekalų receptūras ir technologijas.

Reikalavimai:

 • dietisto darbo patirtis;
 • aukštasis / aukštesnysis išsilavinimas, dietisto profesinę kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas / diplomas;
 • tvarkingumas, darbštumas, pareigingumas, sąžiningumas;
 • gebėjimas dirbti komandoje.
Daugiau informacijos: Aušra, (8 5) 204 0840.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VALYTOJAMS

Reikalavimai:  
·         tvarkingumas, darbštumas, punktualumas, žalingų įpročių nebuvimas;
·         Darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., pietų pertrauka 45 min.
Daugiau informacijos: Renata Turonienė, 8 672 40069. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reabilitacijos centre “Pušyno kelias”:

 

SOCIALINIAM DARBUOTOJUI

Darbo pobūdis:

 • dirbti su reabilitacijos paslaugų besikreipiančiais pacientais, vertinti jų socialines problemas, individualius poreikius;
 • konsultuoti pacientus ir jų šeimos narius socialiniais klausimais, parinkti tinkamus socialinių paslaugų teikimo modelius;
 • vertinti teikiamų socialinių paslaugų šeimai efektyvumą.

Reikalavimai:

 • aukštasis socialinio darbo išsilavinimas;
 • socialinio darbuotojo patirtis gydymo įstaigoje – didelis privalumas;
 • būti susipažinus su LR teisės aktais, reglamentuojančiais socialinę apsaugą, žinoti socialines paslaugas (paramą) teikiančias įstaigas, organizacijas;
 • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • puikūs bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, pozityvumas;
 • pareigingumas, paslaugumas, iniciatyvumas.

 

Norinčius prisijungti prie mūsų komandos prašom savo CV siųsti el. paštu cv@rvul.lt

Daugiau informacijos įdarbinimo klausimais tel. (8 5) 236 21 29.