Bendra informacija

Tel.: (+370 5) 216 9069
El.p.: rvul@rvul.lt

Administracijos darbo laikas

I-IV nuo 8.00 iki 17.00
V nuo 8.00 iki 15.45
pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45

Aktuali informacija apie korupciją ir jos prevencijąVšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje vaistinių preparatų ir medicininės paskirties produktų reklamuotojų vizitai organizuojami laikantis šių nuostatų:

 •  Turi būti pateiktas raštiškas prašymas (forma pridedama), jame nurodant tokius duomenis:
  • Informacija apie vaistinį preparatą ar medicininės paskirties produktą;
  • Atstovaujamos įstaigos pavadinimas, atstovo vardas, pavardė, kontaktinė informacija, vizito data ir vieta.
 •  Šis prašymas turi būti raštu suderintas su atitinkamo klinikinio skyriaus vedėju ar jį pavaduojančiu asmeniu (reikalinga vedėjo ar jį pavaduojančio asmens viza ant prašymo) ir pateiktas registracijai likus ne mažiau kaip 7 darbo dienoms iki numatomo vizito.
 • Pateikti prašymai registruojami Dokumentų valdymo ir komunikacijos skyriuje (103 kab.). Kadangi šiuo metu yra apribotas pašalinių asmenų patekimas į ligoninę, užpildyto ir pasirašyto prašymo skaitmeninę kopiją galima atsiųsti el. paštu rvul@rvul.lt.
 • Užregistruotus prašymus per 5 darbo dienas peržiūri atsakingas Korupcijos prevencijos komisijos narys ir apie sprendimą informuoja atstovą prašyme nurodytu elektroniniu paštu.
 • Suderintą vizito dieną atvykęs atstovas turi užeiti pas Dokumentų valdymo ir komunikacijos skyriaus administratorę (103 kab.) ir pasirašyti vizitų registracijos žurnale.
 • Prašymą derinusio klinikinio skyriaus vedėjas ar jį pavaduojantis asmuo užtikrina, jog vizitas vyktų nenusižengiant darbo tvarkos taisyklėms, netrukdant darbuotojams vykdyti savo pareigų ir nepažeidžiant pacientų teisės gauti savalaikes sveikatos priežiūros paslaugas. Ekstremalios situacijos metu taip pat galioja reikalavimas užtikrinti, kad į ligoninę patenkantis atstovas neturėtų COVID-19 klinikinių simptomų ar epidemiologinės rizikos veiksnių, dėvėtų veidą ir nosį dengiančias asmeninės apsaugos priemones.
 • Direktoriaus įsakymas „Dėl vaistinių preparatų ir medicininės paskirties produktų reklamos taisyklių laikymosi“ (2018 m. balandžio 18 d.)

Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė: „Siekiantiems vadovaujančių pareigų nepriekaištinga reputacija – būtina sąlyga“

Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (RVUL) griežtai laikosi įstatymų ir užtikrina, kad RVUL vadovaujančias pareigas siekiantys užimti asmenys atitiktų nepriekaištingai reputacijai keliamus reikalavimus.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, numatytą Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje, valstybės ir savivaldybių įstaigos turi kreiptis į STT, prašydamos pateikti informaciją apie kandidatus, prieš skiriant juos eiti vadovaujančias pareigas. Be to, į STT motyvuotu prašymu galima kreiptis ir dėl informacijos pateikimo apie asmenis, kurie jau eina pareigas.


Viešieji pirkimai: svarbi informacija potencialiems tiekėjams

Visiško skaidrumo ir sąžiningumo – to siekia Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės administracija, atlikdama viešuosius pirkimus, todėl kviečia visus potencialius tiekėjus Ligoninės administracijai pateikti medicininės bei kitos įrangos, taip pat medicininių bei kitų priemonių katalogus, brošiūras ar bet kokią kitą informacinę medžiagą. Ji leis išanalizuoti naujausią rinkos pasiūlą ir užtikrinti kuo platesnę konkurenciją.

Daugiau informacijos apie Ligoninės vykdomus viešuosius pirkimus rasite skiltyje „Viešieji pirkimai“.


Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė siekia nulinės tolerancijos korupcijai

Skaidrumas, sąžiningumas, viešumas – esminiai Nulinės tolerancijos korupcijai politikos principai, kurių siekia laikytis Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė.

Nulinės tolerancijos korupcijai politikos principai:

 • Vadovybė teigiamai vertina kovą prieš korupciją;
 • Siekiame nepažeisti su veikla susijusių antikorupcinių teisės normų;
 • Nulinė tolerancija korupcijai taikoma visiems ligoninės darbuotojams ir kitiems su ligoninės veikla susijusiems fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • Netoleruojame neteisėtos darbuotojų asmeninės naudos siekimo ligoninės veikloje;
 • Netoleruojame bet kokių tiek tiesioginių, tiek ir netiesioginių neteisėtos įtakos formų;
 • Įsipareigojame neatskleisti pranešėjo, pranešusio apie galimai korupcinę veiklą, tapatybės, garantuojame konfidencialumą;
 • Įsipareigojame nuolat informuoti visuomenę apie kovą prieš korupciją;
 • Nulinės tolerancijos korupcijai politika yra nuolat tobulinama ir atnaujinama. Paskiriami asmenys, atsakingi už politikos įgyvendinimą.

Viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencija