Bendra informacija

Tel.: (+370 5) 216 9069
El.p.: rvul@rvul.lt

Administracijos darbo laikas

I-IV nuo 8.00 iki 17.00
V nuo 8.00 iki 15.45
pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45

Duomenų saugumas

Atsakingai rūpindamiesi kiekvieno žmogaus svarbiausiu turtu – sveikata ir suprasdami, kad asmens duomenys yra kiekvieno piliečio bendrojo saugumo dalis, ne mažesnį dėmesį skiriame ir deramam tokių duomenų saugumo užtikrinimui. 

Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė asmens duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisų aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, nuostatas. Šiuo metu jau atliktas atitikties Bendrojo duomenų apsaugos reglamentui vertinimas bei imamasi aktyvių veiksmų, kad Jūsų duomenys būtų saugūs.

Daugiau informacijos apie tai rasite kitose skiltyse: