Ligoninės vadovybė įsipareigoja

 • Įgyvendinti ir kasmet peržiūrėti kokybės politiką ir tikslus;
 • Siekti, kad Kokybės politika būtų suprasta Ligoninės darbuotojų bei prieinama suinteresuotoms šalims;
 • Užtikrinti kokybės vadybos sistemos atitiktį standarto LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ ir teisės aktų reikalavimams, nuolat gerinti jos rezultatyvumą;
 • Gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir procesų valdymą;
 • Sudaryti tinkamą darbo aplinką, galimybę darbuotojams palaikyti tinkamą profesinę kompetenciją;
 • Diegti naujas, pažangias diagnostikos ir gydymo bei informacines technologijas.

Kokybės tikslai 2024 m.

 1. Ugdyti pacientų ir darbuotojų bendradarbiavimą, tarpusavio pagarbą, aukštą komunikacinę kultūrą;
 2. Gerinti Ligoninės veiklos kokybę nuolat prižiūrint ir atnaujinant kokybės vadybos sistemą;
 3. Kurti teigiamą organizacinę kultūrą, kuri pripažintų nepageidaujamų įvykių registravimo vertę ir skatintų medicinos personalą pranešti ir registruoti įvykusius nepageidaujamus įvykius;
 4. Išlaikyti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą;
 5. Gerinti informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygį;
 6. Teikti kokybiškas ir saugias chirurgijos paslaugas.

MŪSŲ VIZIJA

Visapusiškos, integruotos ir tinkamos skubios ir planinės sveikatos priežiūros teikimas, bendradarbiaujant su pacientais, visuomene, sveikatos politikos formuotojais, universitetu ir kitomis sveikatos priežiūros institucijomis, sukuriant modernią sveikatos priežiūros sistemą.

MŪSŲ MISIJA

Į pacientą orientuota, kokybiška, mokslu ir (arba) patirtimi paremta sveikatos priežiūra, teikiama bendradarbiaujančių, gailestingumo ir profesionalumo vertybėmis besivadovaujančių bei siekiančių tobulėti darbuotojų, užtikrinant gerą jos kokybę, nešališkumą ir atsakomybę.

MŪSŲ VERTYBĖS

 • Paciento sveikata ir gyvybė
 • Profesionalus, atsakingas ir lojalus darbuotojas
 • Darbuotojų bendradarbiavimas komandoje
 • Pacientų ir darbuotojų tarpusavio pagarba, aukšta bendravimo kultūra

PRIPAŽINTA KOKYBĖ

Siekiant atitikti aukščiausius kokybės standartus, patenkinti pacientų, darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius bei lūkesčius, ligoninėje įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015) „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ standarto reikalavimus.

Nuo 2004 m. RVUL kokybės vadybos sistemos atitiktis patvirtinama nepriklausomų ekspertų atliekamo išorinio audito metu, išduodant kokybės vadybos sistemos sertifikatą. Šiuo sertifikatu tarptautiniu lygiu pripažįstama aukšta įstaigoje teikiamų paslaugų kokybė bei specialistų kvalifikacija.