REGISTRACIJA PAS GYDYTOJĄ

Išankstinė pacientų registracija konsultacijoms vyksta tel. (8 5) 216 94 55, 265 81 91 darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. ir internetu ipr.esveikata.lt

KONSULTACIJŲ CENTRAS

Konsultacijų centro specialistai teikia II ir III lygio ambulatorinę konsultacinę pagalbą ne tik Vilniaus miesto, bet ir viso regiono bei šalies gyventojams.

SKUBI PAGALBA

Skubios pagalbos skyriuje 24/7 režimu (visą parą, 7 dienas per savaitę) teikiama skubi ir neatidėliotina pagalba asmenims, vyresniems nei 18 metų.

Kaip užsiregistruoti pas gydytojus specialistus?

 • Visi pacientai planinėms konsultacijoms registruojami iš anksto. Registracija vyksta tel. (+370 5) 216 9455, 265 8191 darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. ir internetu portale ipr.esveikata.lt
 • Jei norite užsiregistruoti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijai, prašome skambinti tel. (+370 5) 265 8190.

Pirmoji gydytojo specialisto konsultacija teikiama tiesioginio kontakto būdu, kai yra išrašytas E027 formos „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“.

Nuotolines konsultacijos gydytojas specialistas teikia, kai:

 1. Vykdo ilgalaikį pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimą pagal Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-288 „Dėl Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – IPSBS tvarkos aprašas), ar kitais atvejais, kai teisės aktų nustatyta tvarka nereikalingas formos E027 siuntimas;
 2. Teikia pakartotinę paciento konsultaciją to paties ambulatorinio gydymo ar tyrimo epizodo metu.

Užsiregistravote, bet negalite atvykti?

Praneškite tel. (+370 5) 216 9455 arba atšaukite registraciją interneto portale www.esveikata.lt

Atvykus gydytojo specialisto konsultacijai, būtina turėti:

 • asmens tapatybės dokumentą;
 • gydytojo siuntimą, forma – F027/a (jei pageidaujate nemokamos konsultacijos);
 • ankstesnių tyrimų duomenis (pagal galimybes).

Kur vyks konsultacija?

Gydytojai pacientus konsultuoja pirmajame Ligoninės aukšte esančiame Konsultacijų centre (įėjimas Nr. 2 žemiau pateiktoje schemoje).

Konkretų kabinetą, kur gydytojas Jus konsultuos, Jums atvykus nurodys Konsultacijų centro registratūros darbuotojai.

 

Ligoninė

Siuntime nurodytas galiojimo laikas negali viršyti 60 dienų. Siuntimo galiojimo laikas skaičiuojamas nuo jo išrašymo iki paciento užregistravimo gydytojo specialisto priėmimui arba įregistravimo į eilę gydytojo specialisto paslaugoms gauti.

Gydytojo siuntimas neprivalomas kreipiantis dėl būtinosios medicinos pagalbos, kai reikalinga skubi pagalba. Būtinoji pagalba LR piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvoje, yra nemokama.

Siuntimo nereikia, jei į tą patį specialistą dėl tos pačios priežasties kreipiamasi pakartotinai (t. y., gydytojas nurodė atvykti pakartotinai, nes dar tęsia paciento tyrimą ar gydymą) arba pacientas serga lėtine liga, dėl kurios jam reikalinga ilgalaikė stebėsena.

 • Iš anksto užsiregistravę pacientai į Konsultacijų centrą įleidžiami po vieną, dar lauke (bendraujant per telefonspynę) sutikrinus atvykusio paciento registraciją bei įvertinus jo epidemiologinės rizikos veiksnius.
 • Nebus priimami karščiuojantys ar turintys ūminės kvėpavimo takų infekcijos simptomų (jie turi kreiptis į karščiavimo kliniką arba skambinti savo šeimos gydytojui telefonu).
 • Į patalpas pacientas (esant būtinybei – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) įleidžiamas likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko.
 • Atvykstantys pacientai (ir lydintys asmenys) turi dėvėti švarią kaukę, dengiančią burną ir nosį.
 • Visiems į vidų įleidžiamiems asmenims matuojama kūno temperatūra, jie privalo dezinfekuoti rankas, laikytis čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo.
 • Tiek lauke, tiek viduje laukiantys pacientai privalo užtikrinti saugų atstumą nuo kitų asmenų (saugus atstumas ar tikslios stovėjimo vietos yra pažymėtos).

Mokamoms sveikatos priežiūros paslaugoms (SPP) priskiriamos:

 • būtinosios pagalbos SPP, teikiamos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams ir užsieniečiams, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu arba nepateikusiems draustumą patvirtinančio dokumento;
 • nebūtinosios pagalbos (planinės) SPP, teikiamos nuolatiniams Lietuvos gyventojams, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ar valstybės lėšomis;
 • nebūtinosios pagalbos (planinės) SPP, teikiamos nuolatiniams Lietuvos gyventojams, apdraustiems, tačiau neturintiems gydytojo siuntimo;
 • nebūtinosios pagalbos (planinės) SPP, teikiamos nuolatiniams Lietuvos gyventojams, turintiems Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklausančių įstaigų gydytojų siuntimą;
 • nebūtinosios pagalbos (planinės) SPP, kurias pacientas nori gauti skubos tvarka. Jas galima teikti tik užtikrinus, kad visiems pacientams, kuriems jau buvo suplanuotos paslaugos, jos bus suteiktos nustatytą dieną;
 • papildomos SPP, kurių pageidauja pacientas, tačiau jos nėra susijusios su pagrindinės ligos gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui;
 • papildomos paslaugos ar procedūros, kurias pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pasirenka savo iniciatyva;
 • paslaugos, kurių sąrašas patvirtintas 1999 07 30 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos”;
 • asmens girtumo, apsvaigimo laipsnio nustatymas atliekant laboratorinį kraujo ištyrimą;
 • dalinai mokamos paslaugos (vaistai ir medicinos pagalbos priemonės), kai pacientas savo iniciatyva, leidus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones, procedūras. Šiuo atveju pacientas apmoka pasirinktų ir nemokamų paslaugų kainų skirtumą;
 • kitos paslaugos, nepriskiriamos sveikatos priežiūros ir farmacinėms paslaugoms. Jų kainas nustato administracija.

Mokamų paslaugų kainas rasite šioje nuorodoje.

VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Vidaus tvarkos taisyklės

Informacijos teikimas

 • Norėdami gauti informaciją apie Ligoninėje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, juridiniai ir fiziniai asmenys gali kreiptis raštu, elektroniniu paštu rvul@rvul.lt, telefonu (8 5) 216 9069 arba atvykus tiesiogiai (darbo dienomis darbo valandomis informacija teikiama informaciniame langelyje, esančiame pagrindinio Ligoninės įėjimo hole).
 • Negavus pakankamos informacijos iš nurodytų šaltinių, gali būti kreipiamasi į pacientą gydančius gydytojus, Ligoninės struktūrinių padalinių vadovus ar Ligoninės administraciją. Ligoninės administracijos (Šiltnamių g. 29, Vilnius) darbo laikas – nuo 8:00 val. iki 17:00 val. darbo dienomis, penktadienį – nuo 8:00 val. iki 15:45 val. (pietų pertrauka – nuo 12:00 val. iki 12:45 val.).

Priėmimas į ligoninę

 • Ligoninėje (Šiltnamių g. 29, Vilnius) stacionarinės ir ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos suaugusiems (18 metų amžiaus ir vyresniems) pacientams. Jaunesniems nei 18 metų pacientams teikiamos tik būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, atstatant gyvybines organizmo funkcijas, imantis veiksmų, galimų komplikacijų išsivystymui išvengti, mažinant paciento kančias.
 • Pacientai priimami Ligoninės Skubios pagalbos skyriuje (Šiltnamių g. 29, Vilnius) visą parą, o Planinės pagalbos skyriuje (Konsultacijų centre) darbo dienomis iš anksto užsiregistravus.
 • Planinė hospitalizacija darbo dienomis vykdoma Konsultacijų centre, sekmadieniais ir švenčių dienomis – Skubios pagalbos skyriuje (atvykus paskirtu laiku). Planinės operacijos atliekamos darbo dienomis.
 • Reabilitacijos centre „Pušyno kelias“ (Pušyno kel. 23, 25, Vilnius) stacionarinėms paslaugoms pacientai priimami darbo dienomis, procedūros atliekamos 6 dienas per savaitę: pirmadieniais – šeštadieniais.
 • Europos Sąjungos šalių narių piliečiams, pateikusiems jų draustumą patvirtinantį dokumentą (Europos sveikatos draudimo kortelę, sertifikatą, laikinai pakeičiantį Europos sveikatos draudimo kortelę, formas E123, DA1), neatlygintinai (apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis) teikiamos būtinos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kad jiems (asmenims) nereikėtų dėl medicininių priežasčių anksčiau laiko grįžti į šalį, kurioje yra apdrausti sveikatos draudimu; pateikusiems E112 ar S2 dokumentus – nemokamai teikiamos tiek būtinosios, tiek ir planinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos formose nurodytais laikotarpiais.
 • Kitų užsienio šalių piliečiams, asmenims be pilietybės Ligoninė teikia tik mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant ir būtinąją pagalbą.
 • Nepilnamečiams pacientams asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik gavus jų įstatyminių atstovų sutikimą, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.
 • Rašytinius sutikimus, reikalingus konsultavimui ar gydymui Ligoninėje, pasirašo pacientas ar paciento atstovas.

Nuo 2021-10-23 lankyti leidžiama tik terminalinės būklės pacientus.

 1. Stacionarinėms paslaugoms hospitalizuotų pacientų lankymas draudžiamas.
 2. Terminalinės būklės, t. y., nepagydomos ir progresuojančios ligos eigos, pacientai lankomi laikantis šių reikalavimų:
  • Paciento lankymas iš anksto suderinamas ir lankytojai užregistruojami paskambinus skyriaus, kuriame pacientas gydomas, posto telefonu. Užsiregistravę lankytojai atvyksta suderintu laiku per Skubios pagalbos skyriaus (PRIĖMIMO) registratūrą.
  • Lankytojai, kuriems pasireiškia bent vienas COVID-19 būdingas simptomas (kūno temperatūra 37,3℃ ir daugiau, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas (dusulys), staigus uoslės ar skonio praradimas ar susilpnėjimas) arba kuriems taikoma izoliacija, į ligoninę neįleidžiami;
  • Vieno paciento lankymo trukmė – iki 15 min.;
  • Vienoje palatoje vienu metu leidžiama būti tik vieno paciento lankytojams;
  • Lankytojai privalo dėvėti reikiamo lygio asmens apsaugos priemones, prieš įeinat į skyrių bei išeinant iš jo dezinfekuoti rankas. Lankymo metu rekomenduojamas kuo mažesnis paciento fizinis kontaktas su lankančiais asmenimis (rekomenduojama laikytis ne mažiau kaip 1 metro atstumo).

Siuntiniai („lauknešėliai“) pacientams priimami antradieniais, ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 17.00 iki 19.00 val. prie ligoninės pagrindinio įėjimo.

Pacientui galima perduoti:

 • Svarbiausias asmens higienos priemones (muilą, dantų šepetėlį, dantų pastą, šukas, skutimosi priemones, šampūną, tualetinį popierių ir pan.)
 • Sauskelnes, įklotus (esant papildomam poreikiui);
 • Medikamentus, kurie yra nesusiję su pagrindine liga, gydoma gulėjimo stacionare metu (nuolat vartojami vaistai, inhaliatoriai, tepalai, akių lašai ir pan.);
 • Geriamą vandenį;
 • Trūkstamą pageidaujamą aprangą;
 • Mėgstamus skaitinius (knygą, žurnalą ar pan.).

Rekomenduojama nenešti:

 • Greitai gendančių maisto produktų (mėsa, žuvis, kiaušiniai, pieno produktai, konditeriniai kreminiai gaminiai, virtos dešros, grybai, mišrainės ir pan.);
 • Gėlių.

Draudžiama perduoti:

 • Alkoholinius gėrimus;
 • Tabako gaminius.

Prašome „lauknešėliais” perdavinėti tik maisto produktus, higienos priemones ar kitus būtiniausius reikmenis. Nedėkite pinigų, papuošalų, telefonų ir kitokių brangių daiktų, nes negalime užtikrinti tokiu būdu perduodamų materialinių vertybių saugumo!

Pacientai ir lankytojai automobilius gali parkuoti aikštelėse prie Skubios pagalbos skyriaus priėmimo ir Konsultacijų centro. Neįgaliesiems yra suformuota atskira stovėjimo zona prie pagrindinio ligoninės įėjimo.

Kitos aikštelės ligoninės teritorijoje skirtos darbuotojų ir specialiajam transportui.

Parkingo schema

 • Sveikatos priežiūros paslaugas Ligoninėje teikiantys sveikatos priežiūros specialistai priskiriami pacientams, vadovaujantis Ligoninės skyrių darbo organizavimo tvarka.
 • Jeigu pacientas (jo atstovas) pageidauja pakeisti jį gydantį, tiriantį, operuojantį, konsultuojantį, prižiūrintį gydytoją, slaugos specialistą ar kitą medicinos darbuotoją:
  • pacientas (jo atstovas) turėtų kreiptis į Ligoninės konkretaus skyriaus vedėją, o skyriaus vedėjo nedarbo valandomis – į Ligoninės vyriausiąjį budintį gydytoją (informaciją apie tą dieną vyriausiojo budinčio pareigas einantį gydytoją suteikia skyriaus personalas), nurodydamas tokio keitimo priežastis;
  • skyriaus vedėjas (Ligoninės vyriausiasis budintis), atsižvelgdamas į paciento (jo atstovo) pateiktus argumentus, sprendimą pakeisti sveikatos priežiūros specialistą priima:
  • kai pakeisti sveikatos priežiūros specialistą pageidauja pacientas (jo atstovas), kuriam (pacientui) yra reikalinga būtinoji pagalba, specialistas pakeičiamas nedelsiant, jei tuo metu skyriuje dirba keli tos pačios profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistai ir įmanoma užtikrinti keitimą;
  • kai pakeisti sveikatos priežiūros specialistą pageidauja pacientas (jo atstovas), kurio (paciento) būklė yra stabili ir nereikalauja būtinosios pagalbos suteikimo, specialisto keitimas realizuojamas ne vėliau kaip per 1 dieną nuo paciento (jo atstovo) kreipimosi į skyriaus vedėją ar Ligoninės vyriausiąjį budintį.
 • Pacientas (jo atstovas) turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialisto, dirbančio Ligoninėje, nuomonę, kuri realizuojama kreipiantis į Ligoninės skyriaus vedėją, jei tai nepažeidžia kitų pacientų ir personalo teisių ir neprieštarauja skyriaus darbo organizavimo tvarkai ir, jei tuo metu Ligoninėje dirba keli tos pačios profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistai.

Pacientų išrašymas

 • Pacientas iš Ligoninės išrašomas:
  • visiškai pasveikęs;
  • tęsti gydymą ambulatoriškai;
  • kai perkeliamas gydytis į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą;
  • kai perkeliamas reabilitaciniam gydymui;
  • kai tolesnis buvimas Ligoninėje nėra mediciniškai pagrįstas;
  • už Ligoninės Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus;
  • pacientui (jo atstovui) reikalaujant;
  • pabaigus teikti būtinąją pagalbą ir pacientui ( jo atstovui) nepateikus jo asmens draustumą įrodančių dokumentų.
 • Pacientai apie išrašymą iš Ligoninės turi būti informuojami iš anksto (ne veliau, nei prieš 24 val.). Išrašymo metu, nustatyta tvarka, pateikiama medicininė dokumentacija ir rekomendacijos (ligos epikrizė ir (arba) išrašas iš medicininių dokumentų, įvertinus poreikį išrašomas siuntimas, nedarbingumo pažymėjimas ir kt.).
 • Nepilnamečiai pacientai be tėvų ar kitų įstatyminių atstovų žinios iš Ligoninės neišrašomi.

Pacientų perkėlimas

 • Pacientas perkeliamas į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, jeigu jo sveikatos būklė, gydytojo nuomone, reikalauja papildomo gydymo, kurio Ligoninė pagal savo kompetenciją negali suteikti.
 • Siunčiant pacientą į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą jam išrašomas siuntimas (forma Nr. 027/a).
 • Paciento turimų vertingų daiktų ir pinigų registravimas bei saugojimas vykdomas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.
 • Pacientui atvykus į Ligoninę ar prieš atliekant procedūras, kurių metu yra galimas tam tikro laipsnio sąmonės sutrikimas, pacientas (jo atstovas) gali vertingus daiktus bei pinigus perduoti saugoti Ligoninės personalui.
 • Prieš perduodant saugoti vertingus daiktus (pinigus), sudaromas vertingų daiktų bei pinigų sąrašas (dviem egzemplioriais). Kiekvieną egzempliorių pasirašo: vertybes priimanti Ligoninės skyriaus slaugytoja, pats pacientas arba jo atstovas. Pacientui (jo atstovui) pateikiamas vienas vertingų daiktų bei pinigų sąrašo egzempliorius, o kitas šio sąrašo egzempliorius, kartu su saugojimui atiduodamais daiktais bei / ar pinigais yra dedamas į specialų voką, kuris užklijuojamas bei antspauduojamas, saugomas Ligoninės skyriuje, kuriame gydomas pacientas.
 • Paciento būklei pablogėjus ir tapus kritiška, atliekant operacijas ir intervencines gydymo ir diagnostines procedūras, arba pacientui mirus, skyriaus personalas turi teisę paimti iš paciento rastus pinigus, vertingus daiktus saugojimui. Prieš perduodant juos saugoti sudaromas vertingų daiktų bei pinigų sąrašas, kurį, priklausomai nuo paciento sveikatos būklės, pasirašo paciento atstovas, skyriaus vyresnioji slaugytoja ir gydantis gydytojas, o budėjimo metu – budintis gydytojas ir budintis slaugos specialistas.
 • Išrašant pacientą iš Ligoninės bendra tvarka, ar pacientui (jo atstovui) pareikalavus jį išrašyti iš Ligoninės, arba išrašant pacientą po procedūros, kurios metu pacientui yra tam tikro laipsnio sąmonės sutrikimas, taip pat mirusio paciento atstovams pareikalavus, vertingi daiktai bei pinigai grąžinami pacientui / paciento atstovui. Pastarasis personalo akivaizdoje atplėšia voką, patikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo sąraše, jog vertybes gavo. Paciento / paciento atstovo pasirašytas sąrašas įklijuojamas į paciento ligos istoriją ir joje saugomas.
 • Už vertingus daiktus bei pinigus, neperduotus saugoti, Ligoninė neatsako.
 • Kilus ginčui dėl vertingų daiktų bei pinigų saugojimo bei grąžinimo, pacientas / paciento atstovas turėtų kreiptis į Ligoninės administraciją.
 • Pacientų (jų atstovų), kitų fizinių ar juridinių asmenų prašymai/skundai Ligoninėje yra nagrinėjami vadovaujantis PACIENTŲ SKUNDŲ IR KREIPIMŲSI NAGRINĖJIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE RESPUBLIKINĖJE VILNIAUS UNIVERSITETINĖJE LIGONINĖJE TVARKOS APRAŠU.
 • Pacientas turi teisę pateikti skundą Ligoninei dėl, jo manymu, pažeistų jo teisių ne vėliau kaip per vienus metus nuo dienos, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per 3 metus nuo teisių pažeidimo dienos.
 • Skundai gali būti pateikiami tiesiogiai (atvykus į Ligoninės Dokumentų valdymo ir komunikacijos skyrių šio skyriaus darbo valandomis), per atstumą (registruotu paštu, per kurjerį, siunčiami elektroniniu paštu, adresu rvul@rvul.lt, kitomis elektroninio ryšio priemonėmis, užtikrinančiomis galimybę nustatyti skundą teikiančio asmens tapatybę). Skundas, atsiųstas elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
 • Skundas turi būti parašytas valstybine kalba, parašytas įskaitomai ir asmens pasirašytas. Skunde turi būti nurodyta:
  • paciento vardas, pavardė bei kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas);
  • jeigu skundą pateikia paciento atstovas – atstovo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas;
  • paciento teisės, kurias, jo manymu, Ligoninė pažeidė;
  • aplinkybės, susijusios su paciento teisių pažeidimu ;
  • paciento reikalavimai / siūlymai pašalinti jo teisių pažeidimą (pvz., suteikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas).
 • Kartu su skundu turi būti teikiami šie dokumentai:
  • skundą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • jeigu skundą pateikia paciento atstovas – atstovavimą liudijantis dokumentas (įgaliojimas ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, sutarties su advokatu dėl teisinių paslaugų kopija ar šios sutarties išrašas, kuriame nurodyti Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 49 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys, ir advokato pažymėjimas, jei skundą teikia vaiko tėvai – vaiko gimimo liudijimo (arba atitinkamą civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo), jei skundą teikia globėjas ar rūpintojas – jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir teismo sprendimo dėl globos ar rūpybos nustatymo kopija);
  • dokumentai, patvirtinantys skunde nurodytas aplinkybes ir pagrindžiantys skunde nurodytus reikalavimus, jeigu pacientas juos turi.
 • Ligoninė paciento skundą turi išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui arba, jeigu skundą pateikė paciento atstovas, – paciento atstovui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo Ligoninėje dienos. Išimtinais atvejais skundo nagrinėjimas gali būti pratęstas dar iki 20 darbo dienų. Apie skundo nagrinėjimo termino pratęsimą ir jo priežastis Ligoninė raštu informuoja skundą pateikusį asmenį.
 • Į skundus atsakoma valstybine kalba tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas skundas, arba tokiu būdu, kuris buvo nurodytas skunde.
 • Kiekvienam pacientui turi būti suteiktos kokybiškos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
 • Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį.
 • Paciento teisių negalima varžyti dėl jo lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.
 • Pacientams turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.
 • Įstatymų nustatytais atvejais pacientas teises įgyja, pareigas prisiima ir jas įgyvendina tik per atstovus ar teismo leidimu.
 • Atstovai, veikdami paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens dokumentus bei paciento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka.
 • Pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats.
 • Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Sveikatos priežiūros specialistai visais atvejais turi parinkti tokius diagnostikos ir gydymo metodus, kurie labiausiai atitiktų nepilnamečio interesus, atsižvelgdami pirmiausia į nepilnamečio, taip pat į jo atstovų valią. Jeigu yra nesutarimų tarp paciento iki 16 metų ir jo atstovų, diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus.
 • Nepilnametis pacientas iki 16 metų, kuris, gydytojo pagrįsta nuomone, išreikšta medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
 • Dėl nepilnamečio paciento iki 16 metų, kurio tėvai vengia atlikti atstovo pagal įstatymą funkcijas ir kuriam nėra nustatyta laikinoji globa ar rūpyba, kai nepilnamečio paciento tėvai (įtėviai) tarpusavyje nesutaria dėl sveikatos priežiūros masto, sprendimus dėl teiktinos sveikatos priežiūros masto, alternatyvos pasirinkimo priima gydantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais.
 • Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga prieš jo (jo atstovo) valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose nenustatyta kitaip.
 • Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama pacientui, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, ir Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 22 straipsnio 3 dalyje nurodytų asmenų nėra arba jie atsisakė būti atstovais, arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų informacija pagrįstą sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros ir jos masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas pagrindžia paciento medicinos dokumentuose. Kitus paciento, psichikos ligonio, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.
 • Gydytojai ir slaugos darbuotojai turi gerbti pacientų asmens privatumą. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento (jo atstovo) sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus.
 • Jeigu paciento tolesnis buvimas Ligoninėje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant jį ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui arba šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais jo atstovui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas.
 • Paciento teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Paciento teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo lėšų, nustato Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas.
 • Intervencija į paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, atliekama pagal Ligoninėje patvirtintus vidaus teisės aktus, kitus teisės aktus, gavus raštišką informuoto paciento (jo atstovo) sutikimą.
 • Pacientas (jo atstovas), pasirašęs paciento valios pareiškimą, išreiškia savo (atstovaujamo paciento) valią dalyvauti mokymo procese.
 • Į biomedicininius tyrimus pacientą galima įtraukti tik gavus jo paties arba jo atstovo rašytinį sutikimą, Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo nustatyta tvarka.
 • Paciento kūnas ar jo dalys negali būti naudojamos komercinei naudai gauti. Kuri nors paciento kūno dalis gali būti pašalinta tik paciento sveikatos priežiūros tikslais, pacientui ar jo įstatyminiams atstovams sutikus pasirašytinai. Paciento organai perduodami donorui, kai yra išankstinis paciento arba jo įstatyminių atstovų raštiškas sutikimas. Jeigu miręs asmuo savarankiškai (arba per atstovą) būdamas gyvas nepareiškė savo valios dėl audinių, organų donorystės ir neturi artimųjų, sprendimą atiduoti mirusiojo audinius, organus transplantacijai priima Ligoninės gydytojų konsiliumas.
 • Pacientas (jo atstovas) turi teisę kreiptis į skyriaus vedėją ir Ligoninės administraciją visais su jo (paciento) hospitalizacija ir gydymu susijusiais klausimais.
 • Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą.
 • Pacientas turi kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 • Visa būtina informacija apie paciento teises jam suteikiama (prieinama) jo buvimo Ligoninėje ar lankymosi joje metu. Ši informacija skelbiama Ligoninės internetinėje svetainėje, teikiama registratūrose ir Skubios pagalbos skyriuje.
 • Informaciją pacientams (jų atstovams) (jiems pageidaujant), pagal kompetenciją teikia pacientą gydantis gydytojas, palatos slaugytojas bei skyriaus administracija (vyresnysis slaugytojas, skyriaus vedėjas), vadovaujantis Paciento (paciento atstovo) valios pareiškimo formoje (toliau – pareiškimas) nurodyta informacija bei šiomis Taisyklėmis.
 • Informacija apie pacientą telefonu neteikiama.
 • Pacientas (jo atstovas) turi teisę gauti informaciją apie Ligoninėje teikiamas paslaugas, jų kainas, galimybes jomis pasinaudoti.
 • Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.
 • Pacientas informuojamas apie Ligoninės vidaus tvarką, apibrėžtą šiose Taisyklėse ir susijusią su jo buvimu Ligoninėje. Su Ligoninės Taisyklėmis pacientas (jo atstovas) supažindinamas pasirašytinai.
 • Pacientas (jo atstovas), pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, prognozę, atliekamus tyrimus ir jų rezultatus, gydymo metodus, numatomas atlikti operacijas ir kitas medicinines intervencijas, gydymo alternatyvas, rizikos laipsnį, galimas komplikacijas bei laukiamus rezultatus, kas gali turėti įtakos paciento (jo atstovo) apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo ar tyrimo, o taip pat apie galimas pasekmes jų atsisakius.
 • Informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama paciento sutuoktiniui (sugyventiniui, partneriui), paciento tėvams (įtėviams) ir paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu, Ligoninei pateikus asmens tapatybę ir giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus. Jeigu nurodytų asmenų nėra arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama vienam iš šio paciento pilnamečių brolių (seserų) arba vienam iš šio paciento pilnamečių vaikaičių, arba vienam iš šio paciento senelių jų prašymu, Įstatymo nustatyta tvarka.
 • Pacientas (jo atstovas) turi teisę sužinoti kito Ligoninės specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą.
 • Informacija pacientui (jo atstovui) turi būti pateikta jam prieinama ir suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientui (jo atstovui) gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento (jo atstovo) apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.
 • Informacija pacientui (jo atstovui) neturi būti pateikta prieš jo valią. Atsisakymą gauti informaciją apie savo sveikatą pacientas (jo atstovas) turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu.
 • Informacija pacientui (jo atstovui) gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba kai pacientas (jo atstovas) atsisako šios informacijos teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimą neteikti pacientui (jo atstovui) informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią tokio sprendimo priėmimo tvarką. Apie sprendimo neteikti informacijos priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose. Tais atvejais, kai pranešimas būtų prielaida žalos atsiradimui paciento atžvilgiu, visa numatyta informacija pateikiama paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos pateikimui pacientui. Tiesiogiai pacientui informacija pateikiama, kai išnyksta žalos atsiradimo pavojus. Paciento psichikos ligonio teisės gauti informaciją ypatumus nustato Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.
 • Pacientas turi teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose, išskyrus tuos atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai, ar net sukelti pavojų jo gyvybei. Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus sprendžia gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas, apie tai įrašant paciento ligos istorijoje. Ligoninės darbuotojas (asmens sveikatos priežiūros specialistas) pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui (jo atstovui) įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas, esant reikalui – skyriaus vedėjo ir/ar konsiliumo sprendimu, turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Negalint priimti sprendimo, sveikatos priežiūros specialisto ir paciento (jo atstovo) ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia Ligoninės vadovas. Raštu pateikus prašymą, sprendimas priimamas, ir, jeigu reikia, korekciniai veiksmai paciento medicinos dokumentuose atliekami ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.
 • Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodytas tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo pobūdį, apimtis ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.
 • Be paciento sutikimo, teisės aktų nustatyta tvarka, konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą, taip pat sveikatos priežiūros įstaigos civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įstaigai bei kitiems nurodytiems Įstatyme ir/ar kituose teisės aktuose asmenims. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus. Tokią informaciją, kreipiantis raštu, teisės aktų nustatyta tvarka, suteikia Ligoninės administracija.
 • Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio paciento ir jo tėvų (įtėvių) ar globėjų, gydantis gydytojas, pateikdamas informaciją nepilnamečio paciento tėvams (įtėviams) ar globėjams, turi vadovautis nepilnamečio paciento interesais.
 • Jeigu paciento tolesnis buvimas Ligoninėje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant jį į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui arba, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais, jo atstovui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas. Gavęs tokią informaciją, pacientas arba, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais, jo atstovas privalo tai patvirtinti parašu.
 • Rašytinė informacija pacientams (jų atstovams) yra teikiama, kai asmenys, teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka turintys teisę gauti rašytinę informaciją apie pacientą (medicinos dokumentų kopijas), Ligoninei pateikia raštišką nustatytos formos prašymą.
 • Pacientas (jo atstovas), teikiantis Ligoninei nustatytos formos prašymą dėl rašytinės informacijos pateikimo (kopijų, nuorašų gavimo ir kt.), kartu turi pateikti paciento asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir/ar paciento atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per kurjerį, prie jo turi būti pridėta paciento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir/ar pacientui atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir paciento atstovavimą patvirtinančio dokumento kopija. Prašymas raštu, atsiųstas Ligoninei elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
 • Rašytinės informacijos, susijusios su asmens medicininių dokumentų kopijavimu teikimo paslauga yra mokama. Ši paslauga bus pradedama teikti tik gavus išankstinį apmokėjimą pagal pacientui (jo atstovui) nurodytą Ligoninės sąskaitą. Dokumentų kopijos paruošiamos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo raštu pateikto prašymo gavimo dienos.
 • Rašytinė informacija (diagnozės ir tyrimo/gydymo aprašymai) apie jau išvykusį iš Ligoninės pacientą pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka informaciją apie pacientą turintiems teisę gauti fiziniams ir juridiniams asmenims, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo medicinos duomenų gavimo Ligoninėje (pavyzdžiui, patologoanatominio ar histologinio tyrimo atsakymo gavimo datos).
 • Teisės aktų reikalavimus atitinkantį raštišką prašymą pareiškėjas gali siųsti Ligoninei paštu, elektroniniu paštu rvul@rvul.lt arba pateikti asmeniškai į Ligoninės Dokumentų valdymo ir komunikacijos skyrių (I aukštas, Administracijos korpusas, 109 kab.) darbo dienomis (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.).
 • Skubios pagalbos skyriuje pacientas į II zoną ir gydytojų apžiūros kabinetus eina vienas arba pacientą gali lydėti tik vienas lydintis asmuo ar jo atstovas.
 • Paciento, jo atstovo, lankytojų veiksmuose esant viešosios ir (ar) šių Taisyklių pažeidimo požymiams (necenzūriniams žodžiams, užgauliems gestams ar veiksmams, kitokiam įžeidžiamam elgesiui ar tyčiniams veiksmams ir kt.), personalas privalo iškviesti Ligoninės apsaugos darbuotojus ir (arba) teisėsaugos pareigūnus.
 • Siekdamas gauti Ligoninėje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pacientas turi:
  • atvykti į Ligoninę paskirtu laiku (išskyrus būtinosios pagalbos atvejus);
  • negalėdamas atvykti paskirtu laiku, dėl planinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo, nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios, informuoti apie tai Ligoninę ir nurodyti neatvykimo priežastį;
  • teikti gydančiajam ir slaugančiajam medicinos darbuotojui teisingą ir visą informaciją apie buvusias ligas, operacijas, vartojamus vaistus, sveikatos būklės pasikeitimus gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą ir kitus pacientui (jo atstovui) žinomus duomenis, reikalingus tinkamai pacientui suteikti sveikatos priežiūros paslaugas;
  • vykdyti medicinos darbuotojų nurodymus, įskaitant gydymą, slaugą ir profilaktiką, informuoti gydantį gydytoją apie atsisakymą vartoti kuriuos nors vaistus, atlikti procedūras, tyrimus ir kt., savo atsisakymą dėl sveikatos priežiūros paslaugų patvirtinti raštu;
  • laikytis asmens higienos reikalavimų;
  • suderinus su gydančiu gydytoju, dėvėti asmeninius drabužius;
  • tausoti bendrojo naudojimo ir jam laikinai patikėtą Ligoninės turtą;
  • savavališkai, negavus Ligoninės skyriaus personalo leidimo, nesilankyti kituose Ligoninės skyriuose, neišeiti iš Ligoninės teritorijos;
  • laiku atsiskaityti už suteiktas mokamas paslaugas Ligoninėje.
 • Pacientai, Ligoninėje gaunantys asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ar pacientų atstovai, artimieji, lankydami juos Ligoninėje turi:
  • Ligoninės patalpose ir jos teritorijoje nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotinių medžiagų;
  • savo veiksmais ar neveikimu nekelti grėsmės Ligoninės pacientų (jų atstovų), esančių lankytojų sveikatai, turtui ir atitinkamai Ligoninės darbuotojų sveikatai bei Ligoninės turtui;
  • už savo veiksmais Ligoninei ar jos darbuotojams bei pacientams (jų atstovams) padarytą žalą atsakyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
  • Ligoninės patalpose nefotografuoti ir (ar) nefilmuoti Ligoninės darbuotojų ir kitų pacientų (jų atstovų), lankytojų, nedaryti garso įrašų, nekviesti spaudos atstovų, be išankstinio raštiško Ligoninės administracijos ir kitų pacientų (jų atstovų) raštiško sutikimo.
 • Pacientams (jų atstovams) ir Ligoninės lankytojams šių Taisyklių laikymasis yra privalomas.
 • Pacientas, jo atstovas ar artimieji privalo elgtis pagarbiai ir deramai su visais Ligoninės darbuotojais, kitais pacientais ir lankytojais: gerbti Ligoninės darbuotojų, kitų pacientų ir lankytojų laiką ir privatumą, paisyti Taisyklėse numatytų draudimų ir reikalavimų, nedrumsti ramybės, nešiukšlinti, neteršti bei neniokoti Ligoninės turto ir aplinkos, nerūkyti, nesisvaiginti, nevykdyti nusikalstamos veikos, taktiškai ir mandagiai elgtis su personalu, kitais pacientais ir lankytojais, laikytis asmens higienos normų ir kt.
 • Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Atsisakymą vykdyti paskyrimus ir rekomendacijas pacientas (jo atstovas) turi pagrįsti, patvirtindamas pasirašytinai. Pacientas, jo atstovas ar artimieji privalo pranešti apie visus paciento paskyrimų, rekomendacijų ir režimo nesilaikymo atvejus. Paciento, jo atstovo elgesys yra reikšminga aplinkybė vertinant gydymo rezultatą ar atsiradusios žalos mastą.
 • Ligoninė turi teisę nutraukti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą pacientui, jeigu jis sąmoningai pažeidžia šiose Taisyklėse numatytus reikalavimus, išskyrus atvejus, kai nutraukus sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, paciento gyvybei grėstų pavojus. Sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo ar slaugos paslaugų teikimas pacientui gali būti nutrauktas, jei pažeisdamas Ligoninės sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas ir šias Taisykles, pacientas tyčiniais veiksmais sukeltų grėsmę savo ir kitų pacientų (jų atstovų) sveikatai ir gyvybei arba jeigu jis tokiais veiksmais trukdytų kitiems pacientams gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas Ligoninėje.
 • Kaip grėsmės kėlimas vertinami tokie atvejai, kai pacientas (jo atstovas) piktybiškai nevykdo (ar paciento atstovas skatina nevykdyti) gydytojų ir slaugos personalo nurodymų, padedančių išvengti saugos darbe taisyklių pažeidimo ir apsaugančių pacientų sveikatą ir gyvybę diagnostinio, gydomojo proceso ir slaugos metu, taip pat priešgaisrinės saugos reikalavimų.
 • Kaip trukdymas kitiems pacientams gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas Ligoninėje vertinami tokie atvejai, kai pacientai (jų atstovai) Ligoninės patalpose ar jos prieigose elgiasi agresyviai, užgauliu elgesiu įžeidinėja kitus pacientus (jų atstovus) ar lankytojus, savavališkai braunasi pas sveikatos priežiūros specialistą, nelaukdami savo eilės ir pan.