Atsakingai rūpindamiesi kiekvieno žmogaus svarbiausiu turtu – sveikata ir suprasdami, kad asmens duomenys yra kiekvieno piliečio bendrojo saugumo dalis, ne mažesnį dėmesį skiriame ir deramam tokių duomenų saugumo užtikrinimui.

Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė asmens duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisų aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, nuostatas. Šiuo metu jau atliktas atitikties Bendrojo duomenų apsaugos reglamentui vertinimas bei imamasi aktyvių veiksmų, kad Jūsų duomenys būtų saugūs.

Duomenų valdytojas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir  žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 1999 m. lapkričio 29 d.  įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ bei pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (toliau – Ligoninė), kurios juridinio asmens kodas – 124243848, registracijos adresas – Šiltnamių g. 29, 04130, Vilnius, yra įstaigoje tvarkomų asmens (įskaitant specialiųjų kategorijų asmens duomenis) duomenų valdytoja.


Duomenų tvarkytojai

Asmens duomenų tvarkymui Ligoninė gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Duomenų tvarkytojo atliekamas duomenų tvarkymas yra reglamentuojamas sutartimi arba teisės aktu.

Duomenų tvarkytojai, kurie tvarko duomenų subjektų duomenis, turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su duomenų subjekto duomenimis susijusią informaciją, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių teisės aktų nuostatas. Taip pat Ligoninė, kaip duomenų valdytojas, imasi visų būtinų priemonių, siekdama užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai tvarkytų duomenis, laikydamiesi duomenų valdytojo nurodymų ir kad duomenų tvarkytojai užtikrintų tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones.


Duomenų tvarkymo tikslai

Ligoninė asmens duomenis tvarko šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo tikslais:

 • Ligoninės darbuotojų duomenis: vidaus administravimo tikslais;
 • Kandidatų, pretenduojančių eiti pareigas arba atlikti darbo funkcijas Ligoninėje, duomenis: siekiant įvertinti kandidatų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus, dalykines savybes ir kt. tikslais;
 • Asmenų, užpildžiusių “Registracija internetu” formą, duomenis: asmenų identifikavimo ir registracijos sveikatos priežiūros paslaugoms teikti tikslais;
 • Darbuotojų, pacientų, lankytojų ir kitų trečiųjų asmenų duomenis: asmenų ir turto saugumo užtikrinimo tikslais vykdomas vaizdo stebėjimas;
 • Ligoninės pacientų duomenis: jų identifikavimo, registravimo, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais.

Duomenų saugojimo terminai

Ligoninė saugo asmens duomenis vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir nacionaliniais teisės aktais. Pagal bendrąjį principą asmens duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina pasiekti tikslus, dėl kurių asmens duomenys yra tvarkomi. Asmens duomenų saugojimo terminus nustato teisės aktai arba vadovaudamasi teisės aktais – Ligoninė. Asmens duomenų tvarkymo terminai priklauso nuo konkretaus dokumento ar sutarties tipo bei asmens duomenų tvarkymo pagrindo.


Duomenų tvarkymo principai

Tvarkant asmens duomenis Ligoninėje yra laikomasi šių asmens duomenų tvarkymo principų – reikalavimų:

 • Asmens duomenys turi būti tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
 • Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės

Ligoninė kaip įstaigoje tvarkomų asmens (įskaitant specialiųjų kategorijų asmens duomenis) duomenų valdytoja yra įgyvendinusi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus organizacinius ir techninius duomenų saugumo užtikrinimo reikalavimus.

Atsižvelgiant į tai, taip pat Ligoninėje yra paskirti:

 • Duomenų apsaugos pareigūnas, kuris yra atsakingas už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų laikymąsi ir įgyvendinimą;
 • Saugos įgaliotinis, kuris atlieka rizikos ir atitikties vertinimus, yra atsakingas už duomenų saugumo priemonių veiksmingumo vertinimą ir kitus procesus.

Pažymėtina, kad visi Ligoninės darbuotojai, kurie kiekvieną dieną tvarko asmens duomenis, taip pat dalyvauja duomenų saugumo užtikrinimo procese.

Daugiau informacijos rasite VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse.

VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės teritorijoje ir tam tikrose vidaus patalpose yra vykdomas vaizdo stebėjimas. Vaizdo stebėjimo tikslas – siekis užtikrinti asmenų ir turto saugumą.

Ligoninės vykdomą vaizdo stebėjimą reglamentuoja VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės.

Jeigu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi viešojoje įstaigoje Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje, Jūs turite šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam”);
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad Bendrajame duomenų apsaugos reglamente prie tam tikrų teisių įgyvendinimo yra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais šios duomenų subjektų teisės neįgyvendinamos arba nustatytos sąlygos, kurias turi atitikti duomenų tvarkymas, kad tam tikra teisė būtų įgyvendinta.


Jeigu siekiate, kad Jūsų teisės, numatytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, būtų įgyvendintos, Jūs galite pateikti prašymą. Svarbu, kad teikiant prašymą būtų tinkamai patvirtinta Jūsų tapatybė.

Prašymą galite pateikti:

 • paštu (kartu su prašymu turi būti pateikiama notariškai patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija);
 • per pasiuntinį (kartu su prašymu turi būti pateikiama notariškai patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija);
 • tiesiogiai pateikiant prašymą viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės darbuotojui (pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);
 • tiesiogiai pateikiant prašymą duomenų apsaugos pareigūnui (117 kab.) (pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);
 • elektroninių ryšių priemonėmis (prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu).

Pažymime, kad Jūsų pateikti prašymai privalo būti išnagrinėti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus išimtinius atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Plačiau apie duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, įskaitant reikalavimus teikiant prašymus, galite rasti Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo viešojoje įstaigoje Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje apraše.

Prašymo pavyzdinę formą galite rasti čia: Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) pavyzdinė forma.

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, su kuriuo galite susisiekti turėdami klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar kitais  klausimais, susijusiais su asmens duomenimis:

Rūta Sinkevičienė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja

Duomenų apsaugos pareigūno pareiga – sudaryti sąlygas laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, skatinti įstaigoje duomenų apsaugos kultūrą, padėti įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti asmens duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Pažymime, kad Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė apie paskirtą duomenų apsaugos pareigūną yra informavusi Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Jūsų asmens duomenys, kurie yra tvarkomi viešojoje įstaigoje Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje, gali būti pateikti kitiems duomenų gavėjams, turintiems teisę gauti šiuos duomenis. Duomenys gali būti pateikiami duomenų gavėjams:

 1. Pagal prašymus (vienkartinis duomenų teikimas);
 2. Pagal sudarytas duomenų teikimo ir gavimo sutartis (daugkartinis duomenų teikimas);
 3. Kitais atvejais ir būdais, kurie numatyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei kada duomenų gavėjas turi teisę gauti asmens duomenis.

Pažymime, kad viešojoje įstaigoje Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje duomenų teikimui duomenų gavėjams yra keliami ypač griežti reikalavimai, t. y. duomenų gavėjas turi atitikti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus bei užtikrinti tinkamas technines ir organzacines asmens duomenų apsaugos ir informacijos saugumo priemones. Taip pat gaunančioji šalis turi atitikti ne mažesnes saugumo priemones, negu jos yra įgyvendintos viešojoje įstaigoje Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje.

Mes rūpinamės, kad Jūsų asmens duomenys būtų teikiami atsakingai ir saugiai.


Informuojame, kad viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė gali / turi teisę teikti valdomus ir tvarkomus Jūsų asmens duomenis šiems duomenų gavėjams, kurie turi teisę gauti Jūsų asmens duomenis:

 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms;
 • Sveikatos apsaugos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
 • Teritorinėms ligonių kasoms;
 • Kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms;
 • Valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai;
 • Lietuvos bioetikos komitetui;
 • Regioniniams bioetikos komitetams;
 • Biomedicininių tyrimų užsakovams;
 • VĮ „Registrų centras“;
 • Higienos institutui;
 • Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;
 • Švietimo ir ugdymo įstaigoms;
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijai;
 • Teismams;
 • Ikiteisminio tyrimo institucijoms;
 • Vyriausiesiems policijos komisariatams;
 • Vaiko teisių kontrolieriui ir vaiko teisių apsaugos skyriams;
 • Savivaldybėms ir joms pavaldžioms įstaigoms;
 • Draudimo bendrovėms;
 • Finansinėms institucijoms;
 • Kitiems duomenų gavėjams, turintiems teisę gauti asmens duomenis.

Informuojame, kad viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė gali gauti Jūsų asmens duomenis iš duomenų teikėjų, kurie turi teisę šiuos duomenis teikti.

Duomenys gali būti pateikti pagal viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės:

 • Užklausas ir prašymus dėl tokių duomenų pateikimo;
 • Sudarytas sutartis su duomenų teikėju;
 • Atvejus, kada duomenų teikėjas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalo teikti šiuos duomenis;
 • Kitais atvejais, kada duomenų teikėjas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą turi teisę teikti, o viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė turi teisę gauti šiuos duomenis.

Papildomai pažymime, kad viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė atsakingai stengiasi saugoti gautus Jūsų asmens duomenis iš duomenų teikėjų ir užtikrina atitinkamas organizacines ir technines duomenų apsaugos ir informacijos saugumo priemones.


Informuojame, kad viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė gali gauti Jūsų asmens duomenis iš šių duomenų teikėjų:

 • Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
 • VĮ „Registrų centras“;
 • Teritorinių ligonių kasų;
 • Kitų sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų;
 • Higienos instituto;
 • Finansinių institucijų;
 • Draudimo kompanijų;
 • Kitų duomenų teikėjų, kurie turi teisę teikti šiuos duomenis viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei.

Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė savo interneto svetainėje www.rvul.lt naudoja slapukus (angl. cookies). Žemiau pateikiame informaciją kas yra slapukas, kokiais tikslais juos naudojame ir kaip juos valdyti.

Kas yra slapukai?

Slapukas – tai nedidelis tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterį arba mobilųjį įrenginį, kai jūs lankotės toje svetainėje. Slapukai plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės veiktų efektyviau ir siekiant suteikti naudingos informacijos svetainės savininkui.

Svetainėje naudojami slapukai

Interneto svetainėje www.rvul.lt  yra naudojami tik svetainei palaikyti būtiniausi slapukai, dar kitaip vadinami funkciniais slapukais. Žemiau nurodyti slapukai leidžia tinkamai ir kokybiškai naršyti svetainėje bei naudotis jos funkcijomis.

 • PHPSESSID – šie slapukai yra laikini bei yra sukuriami apsilankymo svetainėje metu ir po apsilankymo jie automatiškai yra ištrinami.
 • PLL_LANGUAGE – šie slapukai yra laikini, jie skirti nustatyti svetainės kalbą ir ją palaikyti. Po apsilankymo svetainėje šie slapukai taip pat yra ištrinami automatiškai.

Slapukų valdymas

Daugelis žiniatinklio naršyklių leidžia naudotojams atšaukti arba pašalinti slapukus. Šie veiksmai skiriasi priklausomai nuo konkrečios naršyklės ir atitinkamos jos versijos. Jūs galite prieiti prie naujausios informacijos apie tai, kaip patiems užblokuoti ar pašalinti slapukus pačių paslaugų teikėjų svetainėse, pavyzdžiui, „Chrome“„Firefox“„Internet Explorer“ ir „Safari“.

Išsamiausiai apie slapukus, jų naudojimą ir ištrynimą galite sužinoti, apsilankydami interneto svetainėje www.allaboutcookies.org (svetainė anglų kalba).

Jei pasirinksite ištrinti mūsų svetainėje naudojamus slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant mūsų svetainę) tinkamai nebeveiks. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės mūsų interneto svetaine.

Klausimai apie naudojamus slapukus

Jeigu turite klausimų, susijusių su svetainėje naudojamais slapukais, ar kitais  klausimais, susijusiais su apsilankymo svetainėje metu renkama informacija apie Jus,  prašome kreiptis elektroniniu paštu [email protected].