Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

Kur pranesti del korupcijos

Kur kreiptis?

 • Susidūrus su galimai korupcinio pobūdžio veika mūsų ligoninėje, prašome informuoti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą ligoninėje atsakingą Korupcijos prevencijos skyriaus vyriausiąją specialistę Laurą Baubinienę (tel. (+370 5) 265 3959, el. p. [email protected], B korpusas, 237 kab.) arba užpildykite šiame puslapyje skelbiamą formą pranešimams apie korupciją.
 • Kilus klausimams ar neaiškumams dėl vaistų ar priemonių įsigijimo patariame kreiptis į atitinkamo skyriaus vedėjus arba vyresniuosius slaugytojus.
 • Išeiginėmis ir šventinėmis dienomis kilus klausimams kreipkitės į ligoninės vyr. budintį, kurį Jums padės rasti Skubiosios pagalbos skyriaus II registratūros darbuotojai (tel, (8 5) 236 20 55).
 • Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Kuo vadovaujamės?


Pretendentams į vadovaujančias pareigas nepriekaištinga reputacija – būtina sąlyga

Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (RVUL) griežtai laikosi įstatymų ir užtikrina, kad RVUL vadovaujančias pareigas siekiantys užimti asmenys atitiktų nepriekaištingai reputacijai keliamus reikalavimus.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, numatytą Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje, valstybės ir savivaldybių įstaigos turi kreiptis į STT, prašydamos pateikti informaciją apie kandidatus, prieš skiriant juos eiti vadovaujančias pareigas. Be to, į STT motyvuotu prašymu galima kreiptis ir dėl informacijos pateikimo apie asmenis, kurie jau eina pareigas.


Viešieji pirkimai: svarbi informacija potencialiems tiekėjams

Visiško skaidrumo ir sąžiningumo – to siekia Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės administracija, atlikdama viešuosius pirkimus, todėl kviečia visus potencialius tiekėjus Ligoninės administracijai pateikti medicininės bei kitos įrangos, taip pat medicininių bei kitų priemonių katalogus, brošiūras ar bet kokią kitą informacinę medžiagą. Ji leis išanalizuoti naujausią rinkos pasiūlą ir užtikrinti kuo platesnę konkurenciją.

Daugiau informacijos apie Ligoninės vykdomus viešuosius pirkimus rasite skiltyje „Viešieji pirkimai“.


Siekiame nulinės tolerancijos korupcijai

Skaidrumas, sąžiningumas, viešumas – esminiai Nulinės tolerancijos korupcijai politikos principai, kurių siekia laikytis Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė.

Nulinės tolerancijos korupcijai politikos principai:

 • Vadovybė teigiamai vertina kovą prieš korupciją;
 • Siekiame nepažeisti su veikla susijusių antikorupcinių teisės normų;
 • Nulinė tolerancija korupcijai taikoma visiems ligoninės darbuotojams ir kitiems su ligoninės veikla susijusiems fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • Netoleruojame neteisėtos darbuotojų asmeninės naudos siekimo ligoninės veikloje;
 • Netoleruojame bet kokių tiek tiesioginių, tiek ir netiesioginių neteisėtos įtakos formų;
 • Įsipareigojame neatskleisti pranešėjo, pranešusio apie galimai korupcinę veiklą, tapatybės, garantuojame konfidencialumą;
 • Įsipareigojame nuolat informuoti visuomenę apie kovą prieš korupciją;
 • Nulinės tolerancijos korupcijai politika yra nuolat tobulinama ir atnaujinama. Paskiriami asmenys, atsakingi už politikos įgyvendinimą.

Viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencija

Pacientus ar jų artimuosius, susidūrusius su galimai korupcinio pobūdžio veika Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje, prašome kreiptis į už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingą Korupcijos prevencijos skyriaus vyriausiąją specialistę Laurą Baubinienę, tel. (+370 5) 265 3959, el. p.  [email protected], B korpusas, 237 kab.

Korupcijos atvejo dalyviai gali būti baudžiami įstatymo numatyta tvarka

ATSAKOMYBĖ UŽ KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKSMUS (iš Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso)

225 straipsnis. Kyšininkavimas

 1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
 2. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.
 3. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
 4. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba areštu.
 5. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

226 straipsnis. Prekyba poveikiu

 1. Tas, kas siekdamas, kad asmuo, pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kita tikėtina įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui, paveiktų atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus, jam ar trečiajam asmeniui tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
 2. Tas, kas pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kita tikėtina arba tariama įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui savo ar kitų asmenų naudai tiesiogiai arba netiesiogiai pažadėjo ar susitarė priimti kyšį arba reikalavo ar provokavo duoti kyšį, arba priėmė kyšį, pažadėjęs paveikti atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
 3. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį,baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
 4. Tas, kas padarė šio straipsnio 2 dalyje numatytus veiksmus, pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
 5. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs, arba pažadėjęs ar susitaręs priimti, arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.
 6. Asmuo, kuris padarė šio straipsnio 1, 3 ar 5 dalyje numatytą veiką, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau, negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.
 7. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

227 straipsnis. Papirkimas

 1. Tas, kas tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
 2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus, siekdamas paperkamo valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens neteisėto veikimo ar neveikimo vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
 3. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
 4. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.
 5. Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.
 6. Už šio straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

228 straipsnis. Piktnaudžiavimas

 1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
 2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.
 3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

229 straipsnis. Tarnybos pareigų neatlikimas

Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, dėl neatsargumo neatlikęs savo pareigų ar jas netinkamai atlikęs, jeigu dėl to valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo patyrė didelės žalos, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Gerbiami pacientai ir lankytojai,

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, būdama socialiai atsakinga gydymo įstaiga, palaiko Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvą korupcijos prevencijos srityje ir pasisako prieš neteisėtus mokėjimus medicinos darbuotojams. Mūsų ligoninėje ypatingas dėmesys skiriamas ne tik pacientų gydymo kokybei, profesiniams medikų poreikiams, bet ir korupcijos prevencijai.

Norėtume priminti, jog teisinę atsakomybę užtraukia net tik neteisėto atlygio paėmimas, bet ir jo davimas. Todėl raginame neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei medicinos darbuotojų orumo, o susidūrus su korupcija informuoti ligoninės korupcijos prevencijos komisiją arba kreiptis tiesiai į specialiųjų tyrimų tarnybą. Patikėkite, medicinos darbuotojui geriausia padėka – Jūsų šypsena.

VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktorė dr. Jelena Kutkauskienė

Dovanų gavimo ir panaudojimo ataskaitos

Paramos gavimo ir panaudojimo ataskaitos


ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ PARAMOS GAVIMO ATMINTINĖ (parengta pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m. vasario 7 d. Įsakymu Nr. 1K-046 „Dėl sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kt.)


Tikslinė parama kvalifikacijai kelti

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė aktyviai vykdo antikorupcinę programą ir ragina įmones, organizacijas ar fizinius asmenis skirti tikslinę paramą ligoninės darbuotojų profesinei kvalifikacijai kelti. Parama finansuojant dalyvavimą mokymuose, stažuotėse, seminaruose, kursuose ir kitose priemonėse taptų reikšmingu indėliu rūpinantis ligoninės darbuotojų kvalifikacija, o kartu ir pacientų gerove.

Norinčius paremti darbuotojų mokymus, kviečiame naudoti VšĮ RVUL paramos sąskaitą LT 29 7044 0600 0032 5690, nurodant paramos paskirtį. Galima nurodyti ir konkrečius mokymus ar darbuotojus, kuriems skiriamos pervedamos lėšos.

Iš anksto dėkojame už Jūsų paramą.

1.1. Direktorius;
1.2. Direktoriaus pavaduotojas;
1.3. Struktūrinio padalinio (centro, tarnybos, skyriaus) vadovas / vedėjas;
1.4. Struktūrinio padalinio (centro, tarnybos, skyriaus) vadovo / vedėjo pavaduotojas;
1.5. Antikorupcijos skyriaus vyriausiasis specialistas (už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo);
1.6. Antikorupcijos skyriaus vyresnysis specialistas (už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo);
1.7. Vyriausiasis vidaus auditorius;
1.8. Vyresnysis vidaus auditorius;
1.9. Vidaus auditorius;
1.10. Vyriausiasis medicinos auditorius;
1.11. Vyresnysis medicinos auditorius;
1.12. Medicinos auditorius;
1.13. Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas;
1.14. Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnysis specialistas;
1.15. Vyresnysis buhalteris;
1.16. Buhalteris;
1.17. Buhalteris-kasininkas;
1.18. Personalo specialistas;
1.19. Vyresnysis personalo specialistas;
1.20. Vyriausiasis personalo specialistas;
1.21. Personalo vadybininkas;
1.22. Teisininkas;
1.23. Vyriausiasis teisininkas.

1. Direktorius;

2. Direktoriaus pavaduotojas;

3. Vyriausiasis finansininkas;

4. Centro vadovas;

5. Skyriaus vedėjas;

6. Skyriaus vedėjo pavaduotojas (šiai kategorijai taip pat priskiriami darbuotojai, pavaduojantys padalinių vadovus, vadovaujantis direktoriaus įsakymu patvirtintu sąrašu);

7. Gydytojas;

8. Vaistininkas;

9. Vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas).

Privačius interesus deklaruoti taip pat privalo darbuotojai:

1. Dalyvaujantys viešojo pirkimo procedūrose:

1.1. Viešojo pirkimo komisijos nariai;
1.2. Darbuotojai, paskirti atlikti supaprastintus pirkimus;
1.3. Viešojo pirkimo procedūrose dalyvaujantys ekspertai;
1.4. Viešojo pirkimo iniciatoriai.

2. Įtraukti į komisiją, kuri organizuoja ir vykdo Ligoninės nekilnojamojo turto perdavimo kitų asmenų nuosavybėn (pardavimo) procedūras.

WordPress Tables

Gerbiami mūsų Ligoninės pacientai ir jų artimieji,

jeigu Jums kyla įtarimų dėl galimos korupcijos ar turite nusiskundimų neetišku darbuotojų elgesiu, kviečiame kreiptis į už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingą Korupcijos prevencijos skyriaus vyriausiąją specialistę Laurą Baubinienę (el. p. [email protected], tel. (+370 5) 265 3959).

Taip pat kviečiame aktyviai dalintis idėjomis ir teikti savo siūlymus, kaip visi kartu galėtume pagerinti sąlygas ir psichologinį klimatą Ligoninėje.

VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje vaistų, medicinos pagalbos priemonių, medicinos įrangos, prietaisų ir pan. produktų pristatymai asmens sveikatos priežiūros specialistams rengiami vadovaujantis Reklaminių renginių organizavimo tvarka.

 • Reklamos davėjas turi pateikti raštišką prašymą (formą rasite žemiau) už reklaminius renginius atsakingam asmeniui – Korupcijos prevencijos skyriaus vyriausiajai specialistei Laurai Baubinienei, tel. (+370 5) 265 3959, el. p. [email protected].
 • Raštiškas prašymas pateikiamas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki pageidaujamos renginio organizavimo datos.
 • Sprendimas pritarti / nepritarti reklaminio renginio organizavimui pateikiamas per 5 darbo dienas nuo raštiško prašymo gavimo.
 • Reklamos davėjas ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki reklaminio renginio informuoja už reklaminius renginius atsakingą asmenį apie konkretų reklamuotoją nurodydamas jo vardą, pavardę bei pareigas.
 • Reklamuotojas prieš kontaktiniu būdu vyksiantį reklaminį renginį atvyksta pas atsakingą asmenį. Atsakingas asmuo jį registruoja žurnale bei išduoda reklaminio renginio dalyvių registracijos sąrašo formą. Pasibaigus reklaminiam renginiui, reklamuotojas pristato užpildytą dalyvių sąrašą atsakingam asmeniui. Jeigu reklaminis renginys vyksta nuotoliniu būdu naudojantis informacinėmis technologijomis, reklamuotojas yra atsakingas už dalyvių sąrašo sudarymą (šiame sąraše renginio dalyviai nepasirašo) patvirtinimą, kad sąrašas sudarytas teisingai bei pristatymą atsakingam asmeniui.
WordPress Tables
Ligoninė

Susidūrėte su korupcija?

Jei turite informacijos apie galimas korupcinio pobūdžio veikas, prašome užpildyti žemiau pateiktą formą: