Kokia tvarka vyksta pacientų lankymas COVID-19 pandemijos metu?

Stacionarinėms paslaugoms hospitalizuoti pacientai nuo 2021-06-01 gali būti lankomi laikantis šių reikalavimų:

 • Lankymas leidžiamas persirgusiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų, bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas (toliau – persirgusiems asmenims);
 • Lankymas leidžiamas asmenims, paskiepytiems Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 vakcina (toliau – paskiepytiems asmenims):
  • Praėjus 1 savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
  • Praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;
  • Praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 12 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo arba po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
 • Lankymas leidžiamas asmenims, kurie ne anksčiau nei prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliko SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 24 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliko antigeno testą, ir yra gautas neigiamas atsakymas;
 • Pacientai gali būti lankomi trečiadieniais ir šeštadieniais nuo 11:00 val. iki 14:00 val. (14:00 val. uždaromos pagrindinio įėjimo durys);
 • Lankytojai pasitinkami prie Ligoninės pagrindinio įėjimo, kur jie turi pateikti tokius dokumentus:
  • Asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą, pensininko pažymėjimą, studento pažymėjimą);
  • Paskiepyti asmenys – vakcinacijos įrašą ESPBI IS (dokumento pavyzdį rasite šioje nuorodoje), kuris pateikiamas atspausdintas, išsaugotas skaitmeniniu formatu ar parodomas tiesiogiai prisijungus prie ESPBI IS.  SVARBU: skiepų kortelė, ant kurios klijuojami vakcinos lipdukai, nelaikoma tinkamu dokumentu! 
  • Persirgę asmenys – asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), arba teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatų (duomenų) protokolą, kuris pateikiamas atspausdintas, išsaugotas skaitmeniniu formatu ar parodomas tiesiogiai prisijungus prie ESPBI IS;
  • Kiti asmenys – SARS-CoV-2 PGR tyrimo, atlikto ne anksčiau nei prieš 72 valandas, skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento, ar antigeno testo, atlikto ne anksčiau nei prieš 24 valandas, skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento, neigiamą atsakymą;
  • Kaip aukščiau išvardintų medicininių dokumentų alternatyva tinka ir galiojantis Galimybių pasas.
 • Vieno paciento lankymo trukmė – iki 30 min;
 • Vieną pacientą vienu metu lankyti leidžiama tik vienam lankytojui;
 • Lankymas vyksta paciento palatoje;
 • Lankytojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, prieš įeinant į skyrių ir išeinant iš jo dezinfekuoti rankas. Lankymo metu rekomenduojamas kuo mažesnis paciento fizinis kontaktas su lankančiais asmenimis (rekomenduojama laikytis ne mažiau kaip 1 metro atstumo);
 • Lankytojai, kuriems pasireiškia bent vienas COVID-19 būdingas simptomas (kūno temperatūra 37,3℃ ir daugiau, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas (dusulys), staigus uoslės ar skonio praradimas ar susilpnėjimas) arba kuriems taikoma izoliacija, į Ligoninę neįleidžiami;
 • Izoliaciniame skyriuje pacientai nelankomi.

Terminalinės būklės (nepagydomos ir progresuojančios ligos eigos), Reanimacijos ir intensyviosios terapijos bei COVID-19 skyriuje gydomi pacientai lankomi laikantis šių reikalavimų:

 • Paciento lankymui turi būti gautas skyriaus vedėjo leidimas, o lankytojai – iš anksto užregistruoti. Registracija vyksta skyriaus posto telefonu;
 • Užregistruoti lankytojai, atvykę jiems paskirtu laiku, kreipiasi į Skubios pagalbos skyriaus priėmimą;
 • Vieno paciento lankymo trukmė – iki 30 min.;
 • Vienoje palatoje vienu metu leidžiama būti tik vieno paciento lankytojams;
 • Lankytojai privalo dėvėti reikiamo lygio asmens apsaugos priemones, prieš įeinat į skyrių bei išeinant iš jo dezinfekuoti rankas. Lankymo metu rekomenduojamas kuo mažesnis paciento fizinis kontaktas su lankančiais asmenimis (rekomenduojama laikytis ne mažiau kaip 1 metro atstumo);
 • Lankytojai, kuriems pasireiškia bent vienas COVID-19 būdingas simptomas (kūno temperatūra 37,3℃ ir daugiau, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas (dusulys), staigus uoslės ar skonio praradimas ar susilpnėjimas) arba kuriems taikoma izoliacija, į Ligoninę neįleidžiami.

Kaip gauti informacijos apie COVID-19 skyriuje gydomą pacientą?

 1. COVID-19 liga sergantiems pacientams sudaromos sąlygos 1 k. per dieną telefono ryšio priemonėmis susisiekti su artimaisiais ir pateikti konfidencialią informaciją apie save. Prireikus pagalbos, paskambinti padeda skyriaus darbuotojas ar savanoris. Naudojantis posto mobiliojo ryšio įrenginiu, skambinti galima tik į Lietuvos Respublikoje registruotus telefono numerius.
 2. Jeigu pacientas dėl savo sveikatos būklės pats susisiekti su artimaisiais neturi galimybės, informacija teikiama vienam Paciento valios pareiškime nurodytam asmeniui.
 3. Tuo atveju, jeigu Paciento valios pareiškime nurodyti keli artimieji asmenys, į paciento artimuosius kreipiamasi tokiu eiliškumu: į sutuoktinį, sugyventinį (partnerį), tėvus (įtėvius), pilnamečius vaikus, pilnamečius brolius (seseris), pilnamečius vaikaičius, senelius, kitus nurodytus asmenis.
 4. Jeigu Paciento valios pareiškime artimieji asmenys nenurodyti ir nėra galimybės tokios informacijos papildyti – informacija suteikiama paciento artimajam, turinčiam teisę gauti konfidencialią informaciją teisės aktų nustatyta tvarka, pačiam artimajam susisiekus su Ligoninės personalu.
 5. Informacija teikiama tik vienam paciento nurodytam arba pirmajam (tą dieną) su Ligonine susisiekusiam paciento artimajam asmeniui.
 6. Ligoninės iniciatyva paciento artimasis informuojamas telefono ryšio numeriu, kurį nurodė pacientas, jeigu reikšmingai pablogėja paciento sveikatos būklė, planuojant pacientą perkelti į Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrių (RITS) ar kitą Ligoninės skyrių arba į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą.
 7. Susisiekus telefono ryšio priemonėmis su paciento artimuoju ar gavus paklausimą telefonu apie paciento sveikatos būklę, turi būti įsitikinama paciento artimojo asmens tapatybe.
 8. Jeigu kyla bet kokia abejonė dėl informacijos pateikimo skambinančiajam teisėtumo ar skambinančiojo tapatybės (pvz., jeigu įtariama, kad skambina piktavalis asmuo), arba valios pareiškime asmuo yra nurodytas kaip asmuo, kuriam informacija negali būti pateikta, tokiu atveju informacija nėra teikiama.
 9. Laikoma, kad paciento artimasis yra informuotas, jeigu jam vadovaujantis šia tvarka telefonu buvo suteikta konfidenciali informacija arba jeigu buvo bandyta susisiekti su paciento artimuoju asmeniu (skambinant telefoninio ryšio priemonėmis ne mažiau kaip 3 kartus, ne trumpesniais kaip 30 min. intervalais).

Pacientų artimieji informacijos apie COVID-19 paciento sveikatos būklę gali teirautis kasdien nuo 12:30 val. iki 15:30 val. šiais telefono numeriais:

COVID-19 SKYRIUS

 • Gydytojų kabineto tel. Nr. +370 656 95775, +370 5 265 8186
 • Skyriaus vedėjo tel. Nr. +370 5 236 2125
 • Posto tel. Nr. +370 623 11359

COVID-19 RITS

 • Gydytojų kabineto tel. Nr. +370 236 2082
 • Posto tel. Nr. +370 633 01 347

Kaip teikiamos paslaugos COVID-19 pandemijos metu?

COVID-19 pandemijos metu asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui ir ligoninėje gydomų pacientų lankymui taikomi įvairūs ribojimai ir taisyklės. Išsamią ir aktualią informaciją rasite šioje nuorodoje.

Kada reikia mokėti už paslaugas?

Mokamoms sveikatos priežiūros paslaugoms (SPP) priskiriamos:

 • būtinosios pagalbos SPP, teikiamos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams ir užsieniečiams, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu arba nepateikusiems draustumą patvirtinančio dokumento;
 • nebūtinosios pagalbos (planinės) SPP, teikiamos nuolatiniams Lietuvos gyventojams, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ar valstybės lėšomis;
 • nebūtinosios pagalbos (planinės) SPP, teikiamos nuolatiniams Lietuvos gyventojams, apdraustiems, tačiau neturintiems gydytojo siuntimo;
 • nebūtinosios pagalbos (planinės) SPP, teikiamos nuolatiniams Lietuvos gyventojams, turintiems Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklausančių įstaigų gydytojų siuntimą;
 • nebūtinosios pagalbos (planinės) SPP, kurias pacientas nori gauti skubos tvarka. Jas galima teikti tik užtikrinus, kad visiems pacientams, kuriems jau buvo suplanuotos paslaugos, jos bus suteiktos nustatytą dieną;
 • papildomos SPP, kurių pageidauja pacientas, tačiau jos nėra susijusios su pagrindinės ligos gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui;
 • papildomos paslaugos ar procedūros, kurias pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pasirenka savo iniciatyva;
 • paslaugos, kurių sąrašas patvirtintas 1999 07 30 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos”;
 • asmens girtumo, apsvaigimo laipsnio nustatymas atliekant laboratorinį kraujo ištyrimą;
 • dalinai mokamos paslaugos (vaistai ir medicinos pagalbos priemonės), kai pacientas savo iniciatyva, leidus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones, procedūras. Šiuo atveju pacientas apmoka pasirinktų ir nemokamų paslaugų kainų skirtumą;
 • kitos paslaugos, nepriskiriamos sveikatos priežiūros ir farmacinėms paslaugoms. Jų kainas nustato administracija.

Mokamų paslaugų kainas rasite šioje nuorodoje.

Kaip gauti rašytinę informaciją (išrašus, dokumentų kopijas ir pan.)?

 • Rašytinė informacija pacientams (jų atstovams) yra teikiama, kai asmenys, teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka turintys teisę gauti rašytinę informaciją apie pacientą (medicinos dokumentų kopijas), Ligoninei pateikia raštišką nustatytos formos prašymą:
  Prašymo forma Word formatu (atsisiųsti)
  Prašymo forma PDF formatu (atsisiųsti)
 • Pacientas (jo atstovas), teikiantis Ligoninei nustatytos formos prašymą dėl rašytinės informacijos pateikimo (kopijų, nuorašų gavimo ir kt.), kartu turi pateikti paciento asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir/ar paciento atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per kurjerį, prie jo turi būti pridėta paciento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir/ar pacientui atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir paciento atstovavimą patvirtinančio dokumento kopija. Prašymas raštu, atsiųstas Ligoninei elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
 • Rašytinės informacijos, susijusios su asmens medicininių dokumentų kopijavimu teikimo paslauga yra mokama (kainos pateikiamos mokamų paslaugų kainyne). Ši paslauga bus pradedama teikti tik gavus išankstinį apmokėjimą pagal pacientui (jo atstovui) nurodytą Ligoninės sąskaitą. Dokumentų kopijos paruošiamos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo raštu pateikto prašymo gavimo dienos.
 • Rašytinė informacija (diagnozės ir tyrimo/gydymo aprašymai) apie jau išvykusį iš Ligoninės pacientą pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka informaciją apie pacientą turintiems teisę gauti fiziniams ir juridiniams asmenims, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo medicinos duomenų gavimo Ligoninėje (pavyzdžiui, patologoanatominio ar histologinio tyrimo atsakymo gavimo datos).
 • Teisės aktų reikalavimus atitinkantį raštišką prašymą 64 punkte nustatyta tvarka pareiškėjas gali siųsti Ligoninei paštu adresu Šiltnamių g. 29, 04130 Vilnius, arba elektroniniu paštu rvul@rvul.lt

Kaip užsiregistruoti pas gydytojus specialistus?

 • Visi pacientai planinėms konsultacijoms registruojami iš anksto. Registracija vyksta tel. (8 5) 216 94 55, (8 5) 265 81 91 darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. ir internetu portale ipr.esveikata.lt
 • Jei norite užsiregistruoti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijai, prašome skambinti tel. (8 5) 265 8190.

Pirmoji gydytojo specialisto konsultacija teikiama tiesioginio kontakto būdu, kai yra išrašytas E027 formos „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“.

Nuotolines konsultacijos gydytojas specialistas teikia, kai:

 1. Vykdo ilgalaikį pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimą pagal Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-288 „Dėl Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – IPSBS tvarkos aprašas), ar kitais atvejais, kai teisės aktų nustatyta tvarka nereikalingas formos E027 siuntimas;
 2. Teikia pakartotinę paciento konsultaciją to paties ambulatorinio gydymo ar tyrimo epizodo metu.

Nuotolinių konsultacijų teikimo karantino metu tvarka (pdf)

Kaip pasiruošti konsultacijai?

Atvykus gydytojo specialisto konsultacijai, būtina turėti:

 • asmens tapatybės dokumentą;
 • gydytojo siuntimą, forma – F027/a (jei pageidaujate nemokamos konsultacijos);
 • ankstesnių tyrimų duomenis (pagal galimybes).

Kur vyks konsultacija?

Gydytojai pacientus konsultuoja pirmajame Ligoninės aukšte esančiame Konsultacijų centre (įėjimas Nr. 2 žemiau pateiktoje schemoje).

Konkretų kabinetą, kur gydytojas Jus konsultuos, Jums atvykus nurodys Konsultacijų centro registratūros darbuotojai.

Ką svarbu žinoti atvykstant?

 • Iš anksto užsiregistravę pacientai į Konsultacijų centrą įleidžiami po vieną, dar lauke (bendraujant per telefonspynę) sutikrinus atvykusio paciento registraciją bei įvertinus jo epidemiologinės rizikos veiksnius.
 • Nebus priimami karščiuojantys ar turintys ūminės kvėpavimo takų infekcijos simptomų (jie turi kreiptis į karščiavimo kliniką arba skambinti savo šeimos gydytojui telefonu).
 • Į patalpas pacientas (esant būtinybei – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) įleidžiamas likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko.
 • Atvykstantys pacientai (ir lydintys asmenys) turi dėvėti švarią kaukę, dengiančią burną ir nosį.
 • Visiems į vidų įleidžiamiems asmenims matuojama kūno temperatūra, jie privalo dezinfekuoti rankas, laikytis čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo.
 • Tiek lauke, tiek viduje laukiantys pacientai privalo užtikrinti saugų atstumą nuo kitų asmenų (saugus atstumas ar tikslios stovėjimo vietos yra pažymėtos).

Kaip pasiruošti operacijai?

Pacientų hospitalizacija vykdoma pagal išankstinę pacientų registraciją planinėms operacijoms. Prioritetas teikiamas pacientams su sveikatos sutrikimais, dėl kurių nesuteikus planinės paslaugos atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų paciento būklė.

Su visais pacientais, laukiančiais planinių operacijų, susisieks atsakingi RVUL Organizacinio skyriaus darbuotojai ir suderins tikslią operacijos datą, laiką bei kitas detales.

SVARBU! Siekiant išvengti infekcijos plitimo grėsmės bei kryžminės taršos, taikomi papildomi apribojimai:

 • Planiniam operaciniam gydymui atvykstantys pacientai turi turėti šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą planinei operacijai, jam turi būti atlikti visi planinei paslaugai reikalingi tyrimai.
 • Karščiuojantys ar turintys ūminės kvėpavimo takų infekcijos simptomų pacientai nepriimami.
 • Siekiant išvengti susibūrimų, pacientai turės atvykti griežtai jiems paskirtu laiku, į įstaigos patalpas bus įleidžiami po vieną, turės išlaikyti saugų 1-2 m atstumą nuo kitų asmenų.
 • Atvykstantys pacientai turi dėvėti švarią kaukę, dengiančią burną ir nosį.
 • Visiems įleidžiamiems pacientams bus matuojama kūno temperatūra, jie privalės dezinfekuoti rankas, laikytis čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo.
 • Pacientą lydintys asmenys į ligoninę neįleidžiami (į skyrių pacientą palydės slaugos personalas).

Kiek laiko galioja siuntimas?

Siuntime nurodytas galiojimo laikas negali viršyti 60 dienų. Siuntimo galiojimo laikas skaičiuojamas nuo jo išrašymo iki paciento užregistravimo gydytojo specialisto priėmimui arba įregistravimo į eilę gydytojo specialisto paslaugoms gauti.

Kada neprivalomas siuntimas?

Gydytojo siuntimas neprivalomas kreipiantis dėl būtinosios medicinos pagalbos, kai reikalinga skubi pagalba. Būtinoji pagalba LR piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvoje, yra nemokama.

Siuntimo nereikia, jei į tą patį specialistą dėl tos pačios priežasties kreipiamasi pakartotinai (t. y., gydytojas nurodė atvykti pakartotinai, nes dar tęsia paciento tyrimą ar gydymą) arba pacientas serga lėtine liga, dėl kurios jam reikalinga ilgalaikė stebėsena.

Ar aš esu draustas privalomuoju sveikatos draudimu?

Kiekvienas asmuo savo PSD statusą gali paprastai pasitikrinti pasirinkęs Vilniaus TLK interneto svetainės www.vilniaustlk.lt skilties „Pasitikrinkite“ nuorodą „Ar esate draustas (-a) privalomuoju sveikatos draudimu?“.

Detalūs asmens PSD duomenys, kaip ir informacija apie asmeniui suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, asmenims pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinus jų asmens tapatybę, t. y.:

 • Naudojantis el. parašo sertifikatu, skirtu identifikuotis, arba per el. bankininkystės sistemas asmeniui prisijungus prie „Elektroninių valdžios vartų“ (www.epaslaugos.lt) portalo;
 • Atvykus į teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyrių ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba atsiuntus pasirašytą prašymą su asmens tapatybės dokumento kopija, patvirtinta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. Vilniaus TLK adresas: Ž. Liauksmino g. 6, 01101 Vilnius.

Bendraisiais klausimais, susijusiais su PSD, gyventojams informacija teikiama Vilniaus TLK gyventojų informavimo telefonu (8 5) 212 0000 ir el. paštu vitlk@vlk.lt arba visų ligonių kasų bendruoju telefonu (8 5) 232 2222 (skambinant iš užsienio + 370 5 232 2222) ir el. paštu info@vlk.lt.

Kaip mus rasti?

Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė įsikūrusi Šiltnamių gatvėje (Lazdynų mikrorajone), miesto pakraštyje prie išvažiavimo į Kauną.


Prie ligoninės esančioje viešojo transporto stotelėje „Lazdynų ligoninė“ stojančius autobusus, tikslų autobusų eismo tvarkaraštį bei persėdimo stoteles galite rasti šioje nuorodoje: www.vilniustransport.lt

Vykstantiems nuosavu transportu rekomenduojame apsilankyti interneto svetainėje: www.maps.lt

Koordinatės 54.668717, 25.2081234

Ligoninė